دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد

جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
اخبار
نقشه سایت وب سایت قبلی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
لینک های مفید
مرجع تخصصی فیلم آموزشی پزشکی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله
تاحدودی
خیر
نظری ندارم

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

حوادث ترافیکی (ماده(92

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

آئین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

تاریخ ابلاغ 9/11/86

ماده 1- در اجراي مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه بيمارستانهاي عمومي ،‌ تخصصي و مراكز درماني دولتي و غيردولتي موظفند نسبت به پذيرش ، درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگي اعم از سرپائي و بستري اقدام نمايند .

تبصره 1 : مصدوم

در اين دستورالعمل به فردي اطلاق مي گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگي با وسايل نقليه موتوري به خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با آسيب ايجاد شده نياز پيدا مي كند .

تبصره 2 : منابع مالي

منابع مالي لازم مطابق مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تامين خواهد شد .

ماده 2- شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند هنگام صدور بيمه نامه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد عوارضي معادل 10% حق بيمه را طي يك فيش جداگانه دريافت و به حساب درآمد اختصاصي شماره 1441 خزانه داري كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصي وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه واريز نمايند .

ماده 3- كليه بيمارستانها و مراكز درماني دولتي و غيردولتي هنگام پذيرش و طي زمان بستري مصدومين مشمول اين دستورالعمل ، حق دريافت هيچگونه وجهي ندارند .

ماده 4- عدم پذيرش مصدومين مشمول اين دستورالعمل توسط بيمارستانها يا مراكز درماني و يا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذيرش تخلف محسوب و مطابق قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب سال 1354 عمل خواهد شد .

ماده 5- در صورتي كه اولين بيمارستان يا مركز درماني كه مصدوم به آن مراجعه مي كند امكانات تخصصي براي درمان مصدوم را نداشته باشد بيمارستان موظف است ضمن پذيرش و انجام اقدامات اوليه نظير احياء و تثبيت نمودن شكستگي ها ، بيمار مصدوم را به بيمارستان يا مركز درماني ديگري كه داراي امكانات مربوطه است معرفي و اخذ پذيرش نمايد مراكز ياد شده موظف به پذيرش بيمار مصدوم مي باشند .

ماده 6- كليه هزينه هاي مصدومين مشمول اين دستورالعمل بر مبناي تعرفه هاي دولتي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت خواهد شد .

ماه 7- در مواردي كه بيمار مصدوم مشمول اين دستورالعمل در ابتدا توسط بيمارستان خصوصي پذيرش شده باشد بيمارستان خصوصي موظف است پس از انجام اقدامات درماني اوليه نظير احياء بيماران و تثبيت شكستگيها ، بدون اخذ هيچگونه وجهي مراتب را به ستاد هدايت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد . ستاد هدايت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذيرش و اعزام اينگونه بيماران به بيمارستان دولتي اقدام نمايد .

تبصره : در صورتي كه بيمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غيردولتي باشد مابه التفاوت هزينه توسط خودمصدوم پرداخت خواهد شد .

ماده 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است كليه هزينه هاي درمان مصدومين اعم از بستري و سرپائي از جمله دارو ، ملزومات مصرفي ، پروتزها و خدمات پاراكلينيك از هنگام پذيرش تا پايان روزهاي پيگيري مندرج در كتاب كاليفرنيا را تامين نمايد . بديهي است هزينه هاي ثانويه از قبيل خارج كردن پيچ و پلاك و يا درمان عوارض ديررس و موارد مشابه پس از پايان روزهاي پيگيري فوق الذكر مشمول اين دستورالعمل نمي باشد .

ماده 9- مصدومين مشمول اين دستورالعمل براي استفاده از تسهيلات مربوطه تا هنگام ترخيص از بيمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذيصلاح اخذ و به مركز درماني مربوطه ارائه نمايند .

تبصره 1 : مدارك مثبته :

به اسنادي اطلاق مي گردد كه دال بر تاييد وقوع حادثه ترافيكي منجر به مصدوميت باشند و حداقل شامل يكي از موارد ذيل مي باشد :

1- كروكي

2- گزارش مراجع انتظامي يا احكام و مكاتبات قضايي

3- گزارش اورژانس 115

تبصره 2 : در صورت لزوم ترخيص يا اعزام بيمار به مراكز تخصصي ديگر قبل از حصول مدارك مثبته فوق الذكر ، صورتجلسه تاييد شده توسط نيروي انتظامي مقيم در بيمارستان ( در صورت وجود ) و مقام مسئول وقت بيمارستان با امضاي رئيس بيمارستان براي پرداخت هزينه مورد قبول مي باشد .

ماده 10- هر يك از سازمانهاي بيمه گر پايه ، اسناد مربوط به مصدومين مشمول اين دستورالعمل را مورد تاييد و رسيدگي قرار داده و عملكرد مربوط به آن را به دانشگاه ذيربط ارسال می نمايند تا دانشگاه از طريق وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشكي هزينه را دريافت و به بيمارستان پرداخت نمايد .

فرآيند اجرايي اين ماده به شرح ذيل مي باشد :

1-10- با توجه به عدم تعهد سازمانهاي بيمه گر پايه در خصوص هزينه هاي بيماران تصادفي در چارچوب اين دستورالعمل ، استفاده از دفترچه بيمه درماني اين گروه از بيماران مجاز نمي باشد .

تبصره : چنانچه مصدوم دچار تروماي متعدد ( مولتيپل تروما ) باشد مبناي روزهاي پيگيري بر اساس طولاني ترين روز پيگيري خدمات مورد نياز خواهد بود .

2-10- بديهي است حق الزحمه هاي مربوط به خدمات ارائه شده به بيماران تصادفي ، مشمول K2 هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و تعرفه ترجيحي مناطق محروم و 3000 تخت نمونه و در صورت طي مراحل قانوني خواهد بود .

3-10- كليه اسناد سرپايي و بستري بيماران تصادفي همانند ساير بيمه شدگان طي ليست جداگانه اي ، توسط مركز درماني تنظيم و به جهت رسيدگي به سازمانهاي بيمه گر مربوطه ارسال مي گردد .

4-10- بيمارستان پس از تحويل اسناد به سازمانهاي بيمه گر و دريافت رسيد ، با ارسال رسيد مربوطه به دانشگاه معادل 80% رقم صورتحساب را با احتساب تنخواه گردان در اختيار ، وصول خواهد نمود .

5-10- كليه اسناد رسيدگي شده توسط سازمان بيمه گر ،‌ همراه با ليست و ذكر مبالغ تاييد شده و كسورات به حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مربوطه با اخذ رسيد ، عودت خواهد شد .

6-10- با توجه به بند « ذ » تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 كل كشور ،‌چنانچه مصدوم تصادفي فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشد و به بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي مراجعه نمايد ، بيمه شده سازمان بيمه خدمات درماني محسوب و روند رسيدگي به اسناد بيمار به عهده آن سازمان مي باشد .

تبصره : در صورت مراجعه اين گروه از مصدومين به ساير مراكز درماني ، روند رسيدگي به اسناد كمافي السابق خواهد بود .

7-10- چنانچه مصدوم تصادفي تحت هر شرايطي متحمل پرداخت هزينه هاي دارو ، ‌لوازم مصرفي ، پروتز ، پاراكلينيك در چارچوب اين دستورالعمل گردد با تاييد نماينده بيمه مربوطه ، هزينه ياد شده با درج موارد در صورتحساب مطابق فاكتور ( تا سقف ريالي پرداختي توسط سازمانهاي بيمه گر پايه در موارد مشابه ) حداكثر ظرف يك هفته پس از ارائه فاكتور معتبر توسط امور مالي بيمارستان به بيمار پرداخت خواهد شد .

8-10- در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر في مابين سازمانهاي بيمه گر پايه و بيمارستانهاي دولتي و غيردولتي در خصوص اجراي هر يك از مفاد اين دستورالعمل مراتب در كميته حل اختلاف بررسي و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

تبصره : تركيب كميته حل اختلاف شامل معاون درمان / سلامت دانشگاه / دانشكده ، رئيس بيمارستان و يك نماينده از سازمان بيمه گر مربوطه خواهد بود . بديهي است حل اختلاف مطروحه به صورت اجماع نظرات ( بدون رأي گيري ) مي باشد و در صورت عدم رفع اختلاف ، نظر شخص رياست محترم دانشگاه / دانشكده به عنوان حكم مورد تاييد طرفين جاري خواهد بود .

9-10- بازبيني مجدد اين دستورالعمل پس از گذشت 6 ماه از تاريخ ابلاغ و بر اساس مشكلات و موانع پيش آمده در مسير ارائه خدمات درماني به مصدومين حوادث ترافيكي و جريان رسيدگي به اسناد صورت خواهد پذيرفت .

ماده 11- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين دستورالعمل را هر 6 ماه يك بار تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمايد .

ماده 12- اين دستورالعمل شامل 12 ماده و 8 تبصره بوده و جايگزين دستورالعملهاي قبلي مي باشد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود .

دسترسی سریع
اشتراک واتس آپ اشتراک تلگرام اشتراک یوتیوب اشتراک گوگل +

آمار مراجعه کنندگان به وب سایت

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:74
بازدید این صفحه:13824
تعداد کل بازدید:1584044

اطلاعات تماس

آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آدرس :

یاسوج-بلوار شهید مطهری-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
تلفن معاونت درمان

تلفن تماس:

074-33336577
فکس معاونت درمان

دورنگار:

074-333336578