صفحه اصلی > اطلاعات تماس 

سایز متن

اطلاعات تماس قسمت های مختلف دانشگاه:

حوزه/معاونت

آدرس صفحه مدیر

تلفن ها

فکس

حوزه ریاست

 لینک صفحه تماس

07433337239-40

074-33337250

معاونت آموزشی

 لینک صفحه تماس

074-33346070

074-33346071

معاونت پژوهشی و فناوری

 لینک صفحه تماس

074-33346078

074-33346079

معاونت بهداشتی

  لینک صفحه تماس

074-33336577

074-333336578

معاونت درمان

 لینک صفحه تماس

33337938 - 074