147
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - مسئول دانش آموختگان
منو اصلی
مسئول دانش آموختگان

 

مسئول دانش آموختگان: آقای محسن سجادپور

تلفن تماس:  33235145-074 و  33235149-074