صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

سایز متن


فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
دکترعلی ایزدپناه بویراحمد یاسوج پزشک عمومی    
دکترعلی ایزدپناه بویراحمد یاسوج پزشک عمومی    
دکتر مریم ایزدی لنده لنده داخلی 32464723 درمان بستر لنده
دکتر اصغر ایزدیان بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان سلمان
اصغر ایزدیان بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه تامین اجتماعی
اصغر ایزدیان بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان سلمان
دکتر اورنگ ایلامی بویراحمد یاسوج عفونی 21-25015031 کلینیک شماره2
دکتر مهرداد باقری بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان سلمان
دکتر مهرداد باقری بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه مهر
دکتر کریم باقری چرام چرام داخلی 32361793 درمان بستر چرام
نسخه چاپی صفحه