آدرس دبيرخانه همايش :

یاسوج – خیابان شهید جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- دانشکده پیراپزشکی


تلفن و دورنگار همایش:

2235142-0741 و 2229816-0741


ایمیل همايش :

Paramedcong91@yums.ac.ir

FEATURES