پروژه های عمرانی کهگیلویه

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

سال شروع

سال پایان

زیربنا(مترمربع)

اعتبار

درصد پیشرفت فیزیکی

تصاویر پروژه

1

خانه بهداشت

تنگ سپو

1387

1390

83

450

100%

 

2

خانه بهداشت

دلی علیا

1387

1391

83

450

100%

 

3

خانه بهداشت

چارمه

1387

1390

83

450

100%

 

4

خانه بهداشت

دارچناری

1387

1390

83

450

100%

 

5

خانه بهداشت

قلعه رئیسی

1389

1390

85

500

100%

 

6

خانه بهداشت

دشت آزادی

1389

1390

85

500

100%

 

7

خانه بهداشت

بواسفلی

1390

1391

85

550

100%

 

8

خانه بهداشت

ضرغام آباد

1390

1391

100

550

100%

 

9

خانه بهداشت

سرغل

1390

1391

100

550

100%

 

10

خانه بهداشت

ده انار

1390

1391

100

550

100%

 

11

خانه بهداشت

دلی پیرمحمود

1390

1391

100

550

100%

 

12

خانه بهداشت

دم عباس

1390

1392

100

550

25%

 

13

خانه بهداشت

انجیره

1391

1392

100

600

40%

 

14

خانه بهداشت

کمردوغ

1391

1392

100

200

10%

 

15

خانه بهداشت

سه چاه غلام

1391

1392

100

550

100%

 

16

خانه بهداشت

کلایه علیا

1390

1391

90

550

100%

 

17

خانه بهداشت

اسفندان

1390

1391

100

550

100%

 

18

خانه بهداشت

شیری

1390

1391

90

550

100%

 

19

خانه بهداشت

لیراب

1390

1392

100

500

95%

 

20

خانه بهداشت

قاش کمری

1387

1389

100

550

100%

 

21

خانه بهداشت

بی بی زلیخایی

1390

1391

100

550

100%

 

22

خانه بهداشت

تراب

1391

 

90

100

100%

 

23

خانه بهداشت

لاوه پاتل

1391

1391

100

550

100%

 

24

خانه بهداشت

ده صدرالله

1390

1391

90

550

100%

 

25

خانه بهداشت

دره گلالی

1390

1391

90

550

100%

 

26

خانه بهداشت

قلعه گل

1390

1391

90

550

100%

 

27

خانه بهداشت

تل مرغ

1390

1391

100

550

100%

 

28

مرکزبهداشتی_درمانی

سوق

1389

1390

305

1800

100%


29

مرکزبهداشتی_درمانی

فیلگاه

1389

1390

305

1800

100%

 

30

مرکزبهداشتی_درمانی

راک

1390

1392

305

 

100%


31

مرکزبهداشتی_درمانی

سواری

1386

1389

305

1200

100%

 

32

مرکزبهداشتی_درمانی شبانه روزی 10 تخت خوابه

قلعه رئیسی

1389

1391

1160

9800

100%


33

اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)

دهدشت

1386

1392

1050

9200

100%

 

34

اورژانس بین راهی

فیلگاه

1387

1389

90

400

100%

 

35

اورژانس بین راهی

دیشموک

1387

1389

90

400

100%

 

36

مسکن پزشکان(12 واحد)

دهدشت

1388

1390

1200

6200

100%

 

37

مسکن پزشکان(2 واحد)

قلعه رئیسی

1389

1391

200

1800

100%

 

38

سردخانه واکسن

دهدشت

1389

1390

80

480

100%