پروژه های عمرانی شهرستان لنده

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

سال شروع

سال پایان

زیربنا(مترمربع)

اعتبار

درصدپیشرفت فیزیکی

تصاویرپروژه

1

مرکزبهداشتی_درمانی شبانه روزی 10 تخت خوابه

لنده

1388

1391

1160

9800

100%


2

خانه بهداشت

مال ملا

1390

1392

90

550

100%


3

خانه بهداشت

دم تنگ چاهن

1391

1392

100

350

40%

 

4

خانه بهداشت

قاش کمری

1388

1391

100

550

100%


5

خانه بهداشت

موگرمون

1391

1392

90

250

50%

 

6

خانه بهداشت

ایدنک

1391

1392

100

300

65%

 

7

خانه بهداشت

دوک

1391

1392

100

250

50%


8

مسکن پزشکان(2واحد)

لنده

1390

1392

200

1600

100%