پروژه های عمرانی  شهرستان دنا

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

سال شروع

سال پایان

زیربنا(مترمربع)

اعتبار(میلیون ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

تصاویر پروژه

1

خانه بهداشت

گندی خوری

1390

1391

90

450

100%

 

2

خانه بهداشت

پاتاوه

1390

1391

85

450

100%

 

3

خانه بهداشت

دشت رز

1389

1388

100

400

100%

 

4

خانه بهداشت

بنستان

1389

1390

85

450

100%

 

5

خانه بهداشت

میمند

1389

1390

85

450

100%

 

6

خانه بهداشت

کریک

1389

1390

85

450

100%

 

7

خانه بهداشت

دره شور

1389

1390

100

450

100%

 

8

خانه بهداشت

ده برایی

1391

1392

90

550

100%

 

9

اورژانس بین راهی

توت نده

1386

1387

90

400

100%

 

10

اورژانس بین راهی

میمند

1387

1388

90

400

100%

 

12

اورژانس درمانگاه

سی سخت

1386

1387

250

1200

100%

 

13

مرکزبهداشتی_درمانی 10 تخت خوابه

پاتاوه

1388

1391

1160

9800

100%

 

13

مرکزبهداشتی_درمانی 10 تخت خوابه

سی سخت

1387

1391

1160

9800

100%

 

14

دیوارکشی شبکه دنا

سی سخت

1389

1390

200مترطول

600

100%

 

15

سردخانه واکسن

سی سخت

1391

1392

60

250

100%

 

16

مسکن پزشکان(4واحد)

سی سخت

1390

1392

400

2800

50%

 

17

مسکن پزشکان(2واحد)

پاتاوه

1390

1391

200

1400

100%

 

18

مرکزبهداشتی_درمانی روستایی

کریک

1390

1391

305

خیرین

100%