پروژه های عمرانی شهرستان چرام

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

سال شروع

سال پایان

زیربنا(مترمربع)

اعتبار

درصد پیشرفت فیزیکی

تصاویرپروژه

1

خانه بهداشت

الفچین

1387

1389

85

480

100%

 

2

خانه بهداشت

آرند

1389

1391

100

580

100%

 

3

خانه بهداشت

سواری

1389

1391

100

580

100%

 

4

خانه بهداشت

تنگ پیرزال

1388

 

100

510

100%

 

5

خانه بهداشت

مندان

1389

1391

100

560

100%

 

6

خانه بهداشت

گوشه

1389

1391

100

560

100%

 

7

خانه بهداشت

اسلام آباد دهنو

1390

1391

100

560

100%

 

8

خانه بهداشت

طسوج

1390

1392

100

 

15%

 

9

خانه بهداشت

بناری

1390

1392

100

 

25%

 

10

خانه بهداشت

گره ای

1390

1392

100

 

35%

 

11

مرکز بهداشتی_درمانی روستایی

سواری

1386

1389

380

1620

100%

 

12

مرکز بهداشتی_درمانی شبانه روزی 10 تخت خوابه

چرام

1389

1391

1160

11000

100%

 

13

مسکن پزشکان(دو واحد)

چرام

1390

1392

200

1900

100%