پروژه های عمرانی شهرستان بهمئی

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

سال شروع

سال پایان

زیربنا(مترمربع)

اعتبار

درصدپیشرفت فیزیکی

تصاویر پروژه

1

مرکز بهداشتی_درمانی شبانه روزی 10 تخت خوابه

لیکک

1386

1391

1160

1100

100%

 

2

مرکز بهداشتی_درمانی روستایی

ممبی

1387

1392

385

1800

95%

 

3

مرکز بهداشتی_درمانی روستایی

رودتلخ

1387

1390

385

2400

100%

 

4

مرکز بهداشتی_درمانی روستایی

شهرک ولیعصر(عج)

1390

1391

305

2400

100%

 

5

مسکن پزشکان(6واحد)

لیکک

1389

1392

600

3600

97%

 

6

اورژانس بین راهی

گچ بلند

1389

1390

83

420

100%

 

7

اورژانس بین راهی

قلعه ممبی

1389

1390

83

420

100%

 

8

خانه بهداشت

سرلیکک

1389

1390

100

550

100%

 

9

خانه بهداشت

دوراب

1389

1390

100

550

100%

 

10

خانه بهداشت

سرآسیاب

1389

1390

100

550

100%

 

11

خانه بهداشت

گودبن

1390

1392

90

450

90%

 

12

خانه بهداشت

 چارقاش چری

1389

1391

100

550

100%

 

13

خانه بهداشت

بنه پیر

1390

1392

90

300

45%

 

14

خانه بهداشت

طلاگه سفلی

1391

1392

90

300

45%

 

15

خانه بهداشت

کت

1390

1391

90

550

100%

 

16

خانه بهداشت

پهنوک

1391

1392

90

250

40%