لیست طرح های مصوب از سال 1380 تا 1396

دانلود فایل طرح ها در قالب فرمت excel

 
طرح های سال 1396

1.        

ليست طرح هاي قبل از 88

2.        

بررسي اثر آبي-الكلي ميوه گياه حنظل بر ديابت ناشي از استرپتوزوسين در موش صحرايي

3.        

بررسي رعايت كد هاي اخلاقي در پژوهش در پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

4.        

شيوع اختلالات رفتاري در كودكان مصرف كننده روي يكسال پس از مصرف

5.        

ساختار عاملي  نسخه ايراني پرسشنامه تكانشوري باراث

6.        

مقايسه اثرات عصاره سير وحشي و معمولي بر ديابت ناشي از استرپتوزوسين در موش هاي صحرايي

7.        

تأثير عصاره سنبل اليب بر فعاليت موش در استخر اجباري

8.        

مقيسه اثر ترازدون با ايمني پرامين در درمان شب ادراري كودكان

9.        

بررسي تهيه جغرافيايي GIS كيست هيداتيك استان ك.ب

10.     

بررسي ميزان عملكرد زنان همسر دار 15-49 ساله شهر دهدشت در خصوص تنظيم خانواده

11.     

مطالعه اثر محافظت كبدي گل گاوزبان بر آسيب هاي كبدي ناشي از تجويز تتراسايكلين در موش هاي صحرايي

12.     

بررسي موانع تهيه طرح درس و ارائه راهكارهاي اصلاحي از ديدگاه اساتيد

13.     

پديدار شناسي تجارب بيماران مبتلا به ديابت نوع 1

14.     

بررسي پديدار شناسي تجارب اشتغال بانوان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

15.     

بررسي همبستگي نتايج ماموگرافي با برخي عوامل زمينه اي در زنان بالاي 35 سال دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

16.     

تعيين ميزان آنتي اكسيدان در گل verbascum sinuatum

17.     

ارتباط پوشش تنظيم خانواده و نرخ مواليد مناطق روستايي استان كهگلويه و بوير احمد  طي پنج سال 79-83

18.     

مقايسه اختلالات جنسي در بين روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري در زنان 15-49 ساله شهر ياسوج

19.     

بررسي ميزان شيوع اختلالات شنوايي و عوامل مرتبط با آنها در شير خوران شش تا 12 ماهه شهر ياسوج

20.     

بررسي يافته هاي هيستولوژي و سيتولوژي غدد لنفاوي موش هاي آلوده به ليشمانيا

21.     

تأثير عصاره زنجبيل بر ديابت

22.     

مقايسه مهرت هاي فني دانشجويان مقطع كارداني آموزشكده بهداشت ياسوج با اهداف مصوب

23.     

بررسي خواص ضد ميكروبي اسفرزه بر روي ميكروارگانيسم هاي پاتوژن

24.     

اثر عصاره گياه سنبل الطيب بر مورفولوژي نورون هاي هسته اي

25.     

بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت هليكوباكتر پيلوري در بيماران ديس پتيك مراجعه كننده به كلنيك هاي شهر ياسوج

26.     

ارزيابي شيوع ‍‍ژن بيماريزاي hly ليستريا در سقط جنين

27.     

بررسي اثرات مطالعه مشاركتي و بحث گروهي از طريق پوستر در آموزش درس بافت شناسي به دانشجويان پزشكي

28.     

اثر عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه و مريم گلي بر گلوكز خون موش هاي صحرايي ديابتي شده

29.     

تعيين گونه ايزوله هاي درماتوفيتي جدا شده از بيماران مشكوك به اشكال مختلف درماتوفيتوس با روش PCR-RFLP در شهر ياسوج

30.     

ثبت سرطان در استان كهگلويه و بويراحمد

31.     

مقايسه برخي شاخص هاي سلامت نوزادان متولد شده از حاملي پر خطر و سالم

32.     

بررسي اثرات ضد ميكروارگانيسمي، عصاره هيدروالكلي قسمت هاي هوايي گياه Stachys pilifera Benth بر روي برخي از باكتري ها و ارگانيسم هاي بيماري زا در محيط آزمايشگاه

33.     

بررسي كيقيت ميكروبي وشيميايي اب اشاميدني مناطق روستايي شهرستان بوير احمد

34.     

بررسي عفونت ليشمانيا در سگهاي صاحب دار شهرستان بوير احمد

35.     

بررسي گياه گلدره در موشهاي سالم و ديابتي شده با استوپوزسين

36.     

بررسي و نگرش عملكرد پرستاران بيمارستانهاي شهر ياسوج

37.     

بررسي اثره عصاره برگ گردو بر ديابت  در موش صحرايي ديابتي شده

38.     

بررسي ديده گاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پيرامون ازدواج دانشجيي

39.     

تاثير مكملهاي اهن خوراكي بر عملكرد شناختي زنان مبتلا به كم خوني فقر اهن

40.     

ارتباط بين پيشرفت تحصيلي دانشجو و نمره ارزشيابي استاد

41.     

بررسي مقايسه اي تاثير روشهاي اموزشي استاد و دانشجو محور در تدريس

42.     

بررسي اپيدميولوژيك سوانح و حوداث رانند گيدر استان

43.     

بررسي بلوغ لقاح ازمايشگاهي تخمك ژرمينال وزيكول و تكوين ان به بلاستوسيت

44.     

بررسي اثرخميره سركه با دانه اسفرزه بر ليشمانيوز جلدي در موش

45.     

بررسي اثر موضعي سرم خون بند ناف جنين انسان در بهبود نقايص درقرنيه خرگوش

46.     

ارتباط ويژگيهاي  يادگيري با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه

47.     

تاثير مكملهاي  ويتاميني اي وسي وتوام انها بر شدت اسم

48.     

مركز خدمات بهداشتي درماني سايه:تلفيق اموزش و پژوهش

49.     

مقايسه كارايي دستگاه سنگ شكن اريان 101 در درمان سنگ كليه

50.     

بررسي تطبيقي عملكرد جاري معاونين دانشگاه علوم پزشكي با وظايف اصلي

51.     

بررسي وضعيت قلبي عروقي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور شهر ياسوج

52.     

بررسي برخي عوامل مرتبط با زليمان زود رس در بيمارستان امام سجاد

53.     

مقايسه بي حركت سازي و درمان فانكسنال در اسيبهاي حاد ليگاماني مچ پا

54.     

تعيين ميزان افلاتوكسين miدر شير خام تحويلي كارخانجات لبنب استان ك-ب

55.     

بررسي ميزان احساس تنهايي در سالمندان بالايي 65 سال ساكن در شهر ياسوج

56.     

امكان سنجي كاربرد رنگهاي نانو سيلور در غير فعالسازي ميكروارگانيسم در بيمارستان

57.     

ارزيابي غلظت و نوع الياف ازبست در هواي ازاد شهرهاي ياسوج و گچساران

58.     

بررسي فاكتورهاي مرتبط با قصد به انجام ازدواج فاميلي در استان ك-ب

59.     

شناساي فرايند قابل واگذاري در ستاد مراكز بهداشت شهرستانهاي استان ك-ب

60.     

بررسي فراواني عفونت كلاميد يا تراكوماتيس ونايسرياگونورا درميان مبتلا به اورتريت

61.     

بررسي شيوع كمبود انزيم g6pdدر نوزادان زنده تازه متولد شده شهر ياسوج

62.     

مقايسه سلامت رواني زنان نخست زاي متقاضي انجام عمل سزارين و زايمان طبييعي

63.     

مقايسه ميزان اشباع اكسيژن شرياني نوزادان با زايمان طبييعي وسزارين

64.     

بررسي مقايسه دو روش اموزش به روش ايفاي نقش و كلاسيك بهداشت قاعدگي دختران

65.     

بررسي نحوه دفع پسماندهاي دارويي مراكز توزيع قانوني دارودر شهر ياسوج

66.     

بررسي شيوع سرولوژيك تب خونريزي دهنده كريمه كنگو در قصابان و سلااخان ياسوج

67.     

مقايسه سه روش تشخيص باليني ازمايش مستقيم و pcr در تشخيص عفونت تركوموناس

68.     

بررسي عوامل بر بهبود كيفيت درك شده مراقبتهاي دوران بارداري مدل servqual

69.     

تاثير عصاره جفت بر پراكسيدلسيون لپيدها در موش صحرايي با رژيم غذاي كلسترول

70.     

اثر ورزش غير اجباري بر يادگيري و حافظه موش نر معتاد به مرفين

71.     

بررسي اگاهي نگرش وعملكرد دختران دبيرستاني شهر ياسوج بهداشت قاعدگي

72.     

بررسي موانع برقراري ارتباط موثر بين بيمار و  پرستار از ديدگاه پرستاران

73.     

مطالعه فون و بيواكولوژي پشه خاكي وشناسايي ناقلين با استفاده pcrدركهگيلويه

74.     

بررسي اثرات هيپو گليسميك گياه گلدره در موشهاي صحرايي سالم وديابتي استرپتوزوسن

75.     

پذيرش بستريهاي غير ضروري در بيمارستانهي ياسوج

76.     

تعين علل سوانح و حوادث خانگي در كودكان زير 12 سال

77.     

اثر درماني عصاره جفت بر اسيبهاي ايجاد شده توسط پرتوگاماه

78.     

بررسي رابطه ملا تونين با برخي شاخصهاي التهابي سرم قبل از عمل pcnl

79.     

بر رسي نقش پينه ال در بر خي پاسخهاي التهابي.ميزان الكتروتها در بيماران ms

80.     

بررسي اثرات عصاره ابي گياه بن سرخ بر سنگ اگزالا ت كلسيم در كليه موش

81.     

تاثير اموزش نظارت شده همگنان بر استدلال باليني دانشجويان پزشكي

82.     

بررسي مقايسهاي وضعيت اهن فريتين سرم در ذبيرستان هاي شهر ياسوج

83.     

بررسي ميزان اگاهي استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد در پزشكان متخصص

84.     

بررسي اثرات عصاره ابي گياه خار شتر بر سنگ اگزالا ت كلسيم در كليه موش

85.     

بررسي وضعيت مراقبت مادران باردار در شهر ياسوج سال 1389

86.     

وضعيت سبك زندگي وسندرم متابوليك در بيماران بستري بخش قلب

87.     

مقايسه تاثير تزريق متيل پردنيزولون استات-ترياميسيولون و اسپليت مچ در سندرم

88.     

تاثير اپودر بادام زميني در درمان سل

89.     

بررسي تاثير كانال وريد راهنماي عصب با لامين در بهبود عملكرد رشد اكسو

90.     

بررسي تاثيرعصاره ابي الكلي گياه كاسني بر انسولين قند در موش صحرايي

91.     

بررسي رابطه وضيعت دريافت قطره اهن تكميلي با پوسيدگي دندان وتغير رنگ

92.     

تاثير اموزش بيمارستاني بر اگاهي و عملكرد نسبت به شيردهي در زنان

93.     

تعين شيوع اپانديست حاد در ماه هاي مختلف شهر ياسوج

94.     

بررس ارتباط نمايه گلاسيميك غذايي مادر در حين بارداري با وزن تولد

95.     

بررسي اثرات سيتو توكسيك گياهان دارويي

96.     

بررسي اپيدميو لو‍‍‍‍‍.زيك شكستگي ها در بخش ارتو پدي در بخش ارتوپدي ب-ش-ي

97.     

بررسي تاثير عصاره ابي الكلي-نعناع بر ميزان اضطراب بيماران

98.     

بررسي خواص نگهدارندگي مواد غذايي توسط عصاره هيدروالكي

99.     

بررسي شيو ع رفتارهاي پر خطر در دانشجويان خوابگاهي دانشگاهاي ياسوج

100. 

بررسي خواص ضد ميكروبي عصاره ابي الكلي جفت گياه بلوط روي باكتريهايپاتوزن

101. 

بررسي فراواني الودگي به fasciola hepaticaدر دامهاي دشت روم

102. 

بررسي جنبه هاي اپيدميو لوز يكي و كلنيكي همه گير ي بيماري بروسلوز

103. 

ارزيابي تست سريع انتي ژن در مقايسه با كشت گلو

104. 

بررسي شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران مراجعه كننده به ك قلب و عروق

105. 

بررسي ارتباط منبع كنترل با افسردگي .استرس در دانشجويان

106. 

مقايسه تاثير اموزش از طريق حل مسئله و روش در س سخنراني درس جنين شنا

107. 

تعين الگوي مقاومت انتي بيوتيك در بيماران مشكوك به عفونت ادراري

108. 

منشور حقوق بيمار

109. 

تاثير روغن دانه انار بر كيفيت اسپرم موش صحرايي

110. 

بررسي اثر فاكتور رشد شبه انسولين بر ميزان بلوغ ازمايشگاهيدر لقاح ازمايشكاهي

111. 

بررسي وضعيت پرداخت از جيب در بيمه شدگان درماني ياسوج

112. 

مقايسه خواص انتي اكسيداني وفنل تام عسل هاي سي سخت با نوراباد ممسني

113. 

مقايسه خواص فيزيكو شيميايي عسل هاي سي سخت با نوراباد ممسني

114. 

بررسي پروفايل هاي كلسترول سرم با افسردگي و سروتنين سرم

115. 

بررسي ميزان اضطراب از مرگ در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه ياسوج

116. 

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه بيمارستان امام سجاد ياسوج نسبت به مراقبت هاي دوران بارداري سال 1390

117. 

بررسي كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل در بيمارستانهاي استان كهگيلويه و بويراحمدسال1390

118. 

تاثير مكمل ياري همزمان روي، ويتامين A و آهن بر شاخص هاي خوني ( رتينول ، فريتين و روي سرم و شاخص هاي ماتولوژي ) كودكان12-60 ماهه روستايي

119. 

مقايسه آب استريل و سرم فيزيولوژي در عمل PCNL در بيماران بالاي 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج در سال 90-89

120. 

مقايسه پيلوگرام هواي اتاق و ماده حاجب جهت دسترسي به كليه براي عمل نفروليتوتريپسي پوستي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج در سالهاي 90-89

121. 

بررسي شيوع هايپرليپدميا در افراد بستري مبتلا به هپاتيت بي و سي از فروردين 1385 تا فروردين 1390 در بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج و ولي عصر فسا

122. 

اثر دم كرده تخم شويد بر مدت زايمان و شدت درد زايمان

123. 

بررسي مقايسه اي عزت نفس و افسردگي در دانش آموزان دبيرستاني تيزهوشان و عادي شهر ياسوج و نقش آموزش هاي شناختي رفتاري در كاهش افسردگي و افزايش عزت نفس دانش آموزان

124. 

تاثير عصاره تهيه شده از گندم به شيوه (قطران) بر درمان اگزماي پوستي

125. 

بررسي ادراكات مادران از تصوير بدني دانش آموزان و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي كودكان پايه سوم ابتدايي ياسوج

126. 

بررسي تاثير ضد سرطاني عصاره هيدرو الكلي فلفل در پيشگيري از سرطان پستان در موش صحرايي ماده

127. 

بررسي اثر گياه بن سرخ در ايجاد سنگ كليه در موش صحرايي نر و مقايسه اثر آن با رژيم معمول سنگ سازي

128. 

تاثير عصاره هيدروالكلي ريشه گياه گوشنه بر پيشگيري از سرطان معده در موش صحرايي نر

129. 

بررسي تاثير استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري بر كيفيت زندگي زنان

130. 

بررسي امواج الكترو مگنتيك خيلي كوتاه بر روي فاكتور هاي خوني در موش صحرايي اژراگ داولي

131. 

تعيين شيوع و خطر نسبي ساييدگي زانو در زنان قاليباف شهرستان دنا

132. 

بررسي اثر سيستئامين و بتا مركا پتو اتانول بر ميزان بلوغ آزمايشگاهي و تكامل جنيني در تخمك ژرمينال و زيكول موش نژاد سوري

133. 

اهميت پاتولوژي و كلينيكي آلل هاي  m،s و i ژن vacA  و بنيان هاي فسفريله شده cagAسويه هاي هليكوباكتر پيلوريجدا شده از شهرستان بويراحمد

134. 

بررسي شيوع پوسيدگي دندان و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان 12-6 ساله شهر ياسوج در سال 1389

135. 

بررسي اثر كشش مداوم كمر توسط بارفيكس در منزل بر روي علائم باليني و اندازه ديسك در فتق ديسك كمري

136. 

امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب كشتارگاه دام ياسوج

137. 

بررسي اثرات ضد درد و التهاب عصاره هيدروالكلي اندامهاي هوايي گياه گل كاغذي

138. 

بررسي تاثير روش درمان شناختي-رفتاري بر سطح افسردگي بيماران  ام اس

139. 

ميزان اضطراب بيماران قبل از اعمال جراحي و عوامل مرتبط با ان

140. 

بررسي كيفيت ميكروبي اب اشاميدني اب سردكن هاي ادارات دولتي شهر ياسوج

141. 

ميزان  رعايت استانداردهاي ايمني اتاق عمل در بيمارستانهاي شهر ياسوج

142. 

تعيين فون پشه خاكي هاي ناقل ليشمانيوز در استان كهگيلويه و بويراحمد و وضعيت آلودگي به ليشمانيوز آنها در مناطق آلوده به سالك

143. 

بررسي پتانسيل خوردگي و رسوبگذاري آب شهر ياسوج

144. 

ميزان همخواني در ثبت اطلاعات دارويي بين پرونده كاردكس و كارتهاي دارويي بيمارستان هاي آموزشي و درماني شهر ياسوج در سال 91

145. 

بررسي ارتباط عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مادر بر مرگ و مير كودكان زير 5سال در استان ك.ب در سال 89

146. 

بررسي اثرات پاتولوژيك ليشمانيا ماژور عامل بيماري ليشمانيوز جلدي مرطوب بر روي طحال و كبد موش

147. 

بررسي فون جوندگان در استان كهگلويه و بوير احمد و احتمال آلودگي به ليشمانيوز

148. 

بررسي اثر عصاره آبي جفت بر روي ژيارديا لاميليا و مقايسه اثر آن با مترونيدازول

149. 

بررسي عوامل مرتبط باطلاق در مراجعين به دادگاه ياسوچ

150. 

ليست كل طرح هاي مصوب 91

151. 

بررسی اثر عصاره ی آبی جفت بلوط بر ترمیم زخم معده القاء شده به وسیله آسپرین در موشهای صحرائی نر

152. 

تعیین اثر محافظت کبدیِ عصاره هیدروالکلی قسمت های هوایی گیاه درمنه کوهی    (Artemisia aucheri) بر موش های صحرایی نر هپاتو توکسیک با استفاده از تتراکلریدکربن

153. 

بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی آویشن دنایی و اکالیپتوس علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان امام سجاد در شهر یاسوج

154. 

بررسی سمیت برخی از گیاهان دارویی با استفاده آرتمیا سالینا در شهر یاسوج

155. 

بررسی میزان شیوع کم وزنی زمان تولد و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شهر یاسوج در بهارسال 1391

156. 

: تعیین میزان شیوع چاقی (چاقی عمومی و شکمی) و ارتباط آن با تعدد بارداری در زنان سنین 45-20 سال شهر یاسوج در سال 1391

157. 

بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلرید کادمیوم

158. 

: بررسی اثر آنتی اکسیدانی  بوتیلیتد هیدروکسی تولوئین در محلول انجماد شیشه ای و تاثیر آن بر بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نا بالغ موش سوری

159. 

ارزیابی اثرمحافظت کبدیِ عصاره هیدروالکلی گیاه گلدر(Otostegia persica)برسمیت القاء شده توسط تراکلریدکربن در موش های صحرایی

160. 

بررسی تاثیر عصارۀ هیدر الکلی میوۀ گیاه Astragalus ovinus بر تومور های سینه القایی با DMBA در موش های صحرایی

161. 

ارزیابی اثر ضدالتــــهابی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه علف چشمه ((Naturtium  officinale در مدلهای مختلف حیوانی

162. 

بررسی فعالیت ضد انعقادی برخی گیاهان دارویی بااستفاده از خاصیت شلاته کنندگی فلزات

163. 

:  مقایسه سمیّت گیاهان دارویی (درمنه، بومادران و بیلهر) با استفاده از آرتمیا اورمیانا و آلیوم سپا

164. 

عنوان طرح تحقيقاتي بررسی الگوی بيان ژن های HE4و COX2  در سرطان سينه  زنان

165. 

بررسی الگوی بيان ژن های فسفولیپاز A2 و COX2  در سرطان سينه زنان

166. 

بررسی اثرات درمانی همزمان کلوفیبرات و  فتوتراپی در زردی نوزادی غیرعارضه دار در مقایسه  با فتوتراپی تنها

167. 

بررسی اثرات درمانی همزمان تجویز سولفات روی خوراکی و  فتوتراپی در زردی نوزادی غیرعارضه دار در مقایسه  با فتوتراپی تنها

168. 

بررسی شیوع سرولوژیک توکسوپلاسما در دختران مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج یاسوج در سال 1391

169. 

غربال گری انمی میکروسیتیک در نوزادان تازه به دنیا آمده در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در 91 -1390

170. 

بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط باآن در شهر یاسوج در سال 1390

171. 

اثر درمان ترکیبی و جداگانه ناپروکسن،استامینوفن وامگا 3 بر استئوآرتریت زانو

172. 

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه کیفی

173. 

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه خرگريو (Allium tripedale) بر ليپيدهاي سرم در موشهاي صحرائي هيپرليپيدميک.

174. 

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه خرگريو(Allium tripedale) بر ديابت تجربي نوع 1 و نوع 2 در موشهاي سفيد صحرايي

175. 

بررسی اثر عصاره چای سبز  بر کیفیت اسپرم و بافت بیضه موش صحرایی القاءشده با کادمیوم کلراید

176. 

بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال1391

177. 

بررسی دانش ، نگرش و رفتار تزریق ایمن دانشجویان پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان های شهر یاسوج1391.

178. 

تعيين ميزان شادي و نشاط در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

179. 

بررسی تآثیر تشریح احشاء و پرده های سروزی حیوانات بر یادگیری آناتومی در دانشجویان پزشکی به شیوه نطبیقی

180. 

بررسي اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب  بر مورفولوژی و تعداد آستروسیت های رافه مگنای مغز موش صحرائی

181. 

بررسي اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب  بر مورفولوژی و تعداد آستروسیت های هیپوکامپ مغز موش صحرائی

182. 

شناسایی حلزون های میزبان واسطه ی فاسیولا هپاتیکا در منطقه دشت روم به روش PCR  در سال 1391

183. 

اندازه گیری میزان   آنتراکینون در برخی از گیاهان دارویی یاسوج

184. 

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام فوقانی گیاه پشموک (Stachys lavandifolia) بر باکتری استرپتوکوک پنمونیا  و پسودوموناس ائروژینوزا

185. 

خشونت محل کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج(1391)

186. 

آگاهی بیماران تمامی بخشهای جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (واقع در یاسوج)درخصوص شیوه اخذ رضایت نامه ومحتوای آن در سال 1391

187. 

آگاهی،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاههای یاسوج( آزاد،علوم پزشکی ودولتی یاسوج)در مورد ایدز،سال1391

188. 

بررسی  وضعیت بهداشت روان مردم شهریاسوج سال1391

189. 

موانع آموزش بالینی وراهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری -مامایی یاسوج سال1391

190. 

بررسي شيوع اينتگرون و مقاومت چند گانه داروئي در بين ايزوله هاي اشرشياکلي  جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت هاي دستگاه ادراري در چند آزمايشگاه تشخيص طبي شهر ياسوج با استفاده از روش PCR-RFLP و روش انتشار ديسک.

191. 

مقایسه موفقیت،عوارض و رضایت مندی بیماران از عمل PCNl در دو حالت prone position و supine position با بی حسی نخاعی

192. 

بررسی تاثیر مکمل سیاه دانه بر کیفیت زندگی، خواص یائسگی و شاخص های سندرم متابولیک در زنان یائسه

193. 

تبیین فرایند مدیریت خشونت محل کار علیه پرستاران مطرح

194. 

بررسی میزان عدم پاسخ دهی ( باقی ماندن علائم) و میزان عود علائم در سندرم کارپال تونل بعد از آزاد کردن تونل کارپال با روش  جراحی باز

195. 

تحلیل عوامل پیش بینی کننده عودت مصرف در بین معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد استان کهگیلویه و بویراحمد

196. 

تاثیر مداخله رفتاری مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی در کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی در بین رانندگان تاکسی شهر یاسوج

197. 

بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدمی و تغییرات بافتی مغز متعاقب ایسکی مغز در موش صحرایی

198. 

بررسی اثر فاکتور رشد شبه انسولینی و انتی اکسیدان های سیستئامین و بتا- مرکا پتواتانول  بر میزان بلوغ ، لقاح آزمایشگاهی تخمک نابالغ موش نژاد سوری

199. 

بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک بر روی باکتری مولد آکنه ( پروپیونی آکنس)

200. 

بررسی پروفایل لیپیدی وارتباط باداده های تن سنجی ,الگوی دریافت غذایی وفعالیت فیزیکی درمیان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درشهر یاسوج, سال 1391

201. 

بررسي ارتباط بين وزن تولد با فشار خون در دانش آموزان 9-7 ساله دبستان هاي ياسوج

202. 

بررسی رضایت بیماران بستری شده، از خدمات ارائه شده در بیمارستان های شهر یاسوج،سال1391

203. 

ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1391.

204. 

بررسی عملکرد اجرایی  پرسنل و دانشجویان رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی )ره (یاسوج بر اساس استانداردهای  رادیولوژی

205. 

بررسی مطابقت فضاهای فیزیکی متعلق به سازمان ها و ادارات دولتی با استاندارد های مناسب سازی برای سالمندان شهر یاسوج، سال1391

206. 

تعيين اثر محافظتي کبدي عصاره هيدرالکلي گياه خرگريو ) Allium tripidale )در مسموميت با استامينوفن

207. 

بررسي ارتباط ويتامين D  دربافتی وپره اکلامپسی در  زنان باردار شهر ياسوج سال 91

208. 

بررسی و مقایسه وضعیت تغذیه سا لمندان ساکن خانه سا لمندان و منازل شخصی یاسوج در سال 91

209. 

دانش،نگرش و عملکرد زنان در سن باروری نسبت به بهداشت جنسی در شهر یاسوج، سال1391

210. 

بررسی وضعیت دریافت صبحانه و عوامل مرتبط با آن و ارتباط آن با شاخصهای تن سنجی در کودکان دبستانی شهر یاسوج در سال 91

211. 

عنوان بررسی فراوانی مصرف مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدنساز مرد و زن شهر یاسوج سال 91

212. 

مقایسه اثر ناپروکسن و پردنیزولون خوراکی برسندرم کارپال تونل خفیف تا متوسط در شهرستان بویراحمد در زمستان 91

213. 

بررسی اثر رزرو اترول بر روی تراتوژنیسیتی در مدل پره اکلامپسی القاء شده توسط L-NAME در رت

214. 

شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف شیشه در بین نوجوانان شهر یاسوج با بهره گیری از مدل تصورات و تمایلات

215. 

صورت تعیین برخی از عوامل مرتبط با افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 92-91

216. 

عنولان بررسی اثر سیستامین برمیزان بلوغ آزمایشگاهی ، لقاح  و تکامل جنینی در تخمک ژرمینال وزیکول موش

217. 

تشخیص و جداسازی باکتری های موجود در فاضلاب بیمارستان های شهر یاسوج

218. 

بررسی اثر عصاره آبی - الکلی گیاه صبر زرد برسلولهای بتای پانکراس موش صحرایی نر دیابتی شده

219. 

مقایسه اثر عصاره آبی گیاه علف چای و داروی فلواکستین بر روی مدل حیوانی افسردگی

220. 

بررسی پتانسیل ضد التهابی برون تنی و درون تنی چویل، شیرخشت و بنه براساس توانایی پاکسازی رادیکال اکسید نیتریک

221. 

تأثیر همزمان تزریق داخل چشمی استرویید و آمفوتریسین B بر درمان اندوفتالمیت قارچی ایجاد شده توسط آسپرژیلوس در چشم خرگوش

222. 

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیماران بستری شده بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 92

223. 

بررسی کیفیت گزارش  پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 91

224. 

بررسی اثرعصاره آبی صبر زرد بر کیفیت اسپرم وبافت بیضه موش‌های صحرایی نر القاء شده با  کادمیوم کلراید

225. 

تاثیر سوسپانسیونPhoenix dactylifera date palm pollen (DPP)  و عصارۀ هیدروالکلی Astragalus ovinus  بر هورمون های FSH-LH ،تستوسترون و استرادیول و پارامترهای اسپرم موش های صحرایی نر بالغ

226. 

تعيين ارتباط عوامل شغلي و دموگرافيك با واريس پاي پرسنل اتاق عمل در بيمارستان هاي شهيد بهشي و امام سجاد (ع) شهر ياسوج در سال 91

227. 

بررسي اثر عصاره صبر زرد بر کيفيت اسپرم وساختار هيستو مورفومتريک بيضه موشهاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسین

228. 

تاثیر ورزش بر میزان شیردهی زنان

229. 

تاثیر صمغ ترشحی الوئه ورا در درمان پای دیابتی

230. 

مقایسه بررسی اثر ضماد سوختگی (حلپه وعلف چای) پماد سیلور سولفادیازین 1% بر زخم سوختگی درجه دو در در موش صحرایی

231. 

طرح های مصوب 91

232. 

بررسی اثر عصاره ی آبی جفت بلوط بر ترمیم زخم معده القاء شده به وسیله آسپرین در موشهای صحرائی نر

233. 

تعیین اثر محافظت کبدیِ عصاره هیدروالکلی قسمت های هوایی گیاه درمنه کوهی    (Artemisia aucheri) بر موش های صحرایی نر هپاتو توکسیک با استفاده از تتراکلریدکربن

234. 

بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی آویشن دنایی و اکالیپتوس علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان امام سجاد در شهر یاسوج

235. 

بررسی سمیت برخی از گیاهان دارویی با استفاده آرتمیا سالینا در شهر یاسوج

236. 

بررسی میزان شیوع کم وزنی زمان تولد و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شهر یاسوج در بهارسال 1391

237. 

: تعیین میزان شیوع چاقی (چاقی عمومی و شکمی) و ارتباط آن با تعدد بارداری در زنان سنین 45-20 سال شهر یاسوج در سال 1391

238. 

بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلرید کادمیوم

239. 

: بررسی اثر آنتی اکسیدانی  بوتیلیتد هیدروکسی تولوئین در محلول انجماد شیشه ای و تاثیر آن بر بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نا بالغ موش سوری

240. 

ارزیابی اثرمحافظت کبدیِ عصاره هیدروالکلی گیاه گلدر(Otostegia persica)برسمیت القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش های صحرایی

241. 

بررسی تاثیر عصارۀ هیدر الکلی میوۀ گیاه Astragalus ovinus بر تومور های سینه القایی با DMBA در موش های صحرایی

242. 

ارزیابی اثر ضدالتــــهابی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه علف چشمه ((Naturtium  officinale در مدلهای مختلف حیوانی

243. 

بررسی فعالیت ضد انعقادی برخی گیاهان دارویی بااستفاده از خاصیت شلاته کنندگی فلزات

244. 

:  مقایسه سمیّت گیاهان دارویی (درمنه، بومادران و بیلهر) با استفاده از آرتمیا اورمیانا و آلیوم سپا

245. 

عنوان طرح تحقيقاتي بررسی الگوی بيان ژن های HE4و COX2  در سرطان سينه  زنان

246. 

بررسی الگوی بيان ژن های فسفولیپاز A2 و COX2  در سرطان سينه زنان

247. 

بررسی اثرات درمانی همزمان کلوفیبرات و  فتوتراپی در زردی نوزادی غیرعارضه دار در مقایسه  با فتوتراپی تنها

248. 

بررسی اثرات درمانی همزمان تجویز سولفات روی خوراکی و  فتوتراپی در زردی نوزادی غیرعارضه دار در مقایسه  با فتوتراپی تنها

249. 

بررسی شیوع سرولوژیک توکسوپلاسما در دختران مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج یاسوج در سال 1391

250. 

غربال گری انمی میکروسیتیک در نوزادان تازه به دنیا آمده در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در 91 -1390

251. 

بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط باآن در شهر یاسوج در سال 1390

252. 

اثر درمان ترکیبی و جداگانه ناپروکسن،استامینوفن وامگا 3 بر استئوآرتریت زانو

253. 

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه کیفی

254. 

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه خرگريو (Allium tripedale) بر ليپيدهاي سرم در موشهاي صحرائي هيپرليپيدميک.

255. 

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه خرگريو(Allium tripedale) بر ديابت تجربي نوع 1 و نوع 2 در موشهاي سفيد صحرايي

256. 

بررسی اثر عصاره چای سبز  بر کیفیت اسپرم و بافت بیضه موش صحرایی القاءشده با کادمیوم کلراید

257. 

بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال1391

258. 

بررسی دانش ، نگرش و رفتار تزریق ایمن دانشجویان پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان های شهر یاسوج1391.

259. 

تعيين ميزان شادي و نشاط در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

260. 

بررسی تآثیر تشریح احشاء و پرده های سروزی حیوانات بر یادگیری آناتومی در دانشجویان پزشکی به شیوه نطبیقی

261. 

بررسي اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب  بر مورفولوژی و تعداد آستروسیت های رافه مگنای مغز موش صحرائی

262. 

بررسي اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب  بر مورفولوژی و تعداد آستروسیت های هیپوکامپ مغز موش صحرائی

263. 

شناسایی حلزون های میزبان واسطه ی فاسیولا هپاتیکا در منطقه دشت روم به روش PCR  در سال 1391

264. 

اندازه گیری میزان   آنتراکینون در برخی از گیاهان دارویی یاسوج

265. 

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام فوقانی گیاه پشموک (Stachys lavandifolia) بر باکتری استرپتوکوک پنمونیا  و پسودوموناس ائروژینوزا

266. 

خشونت محل کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج(1391)

267. 

آگاهی بیماران تمامی بخشهای جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (واقع در یاسوج)درخصوص شیوه اخذ رضایت نامه ومحتوای آن در سال 1391

268. 

آگاهی،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاههای یاسوج( آزاد،علوم پزشکی ودولتی یاسوج)در مورد ایدز،سال1391

269. 

بررسی  وضعیت بهداشت روان مردم شهریاسوج سال1391

270. 

موانع آموزش بالینی وراهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری -مامایی یاسوج سال1391

271. 

بررسي شيوع اينتگرون و مقاومت چند گانه داروئي در بين ايزوله هاي اشرشياکلي  جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت هاي دستگاه ادراري در چند آزمايشگاه تشخيص طبي شهر ياسوج با استفاده از روش PCR-RFLP و روش انتشار ديسک.

272. 

مقایسه موفقیت،عوارض و رضایت مندی بیماران از عمل PCNl در دو حالت prone position و supine position با بی حسی نخاعی

273. 

بررسی تاثیر مکمل سیاه دانه بر کیفیت زندگی، خواص یائسگی و شاخص های سندرم متابولیک در زنان یائسه

274. 

تبیین فرایند مدیریت خشونت محل کار علیه پرستاران

275. 

بررسی میزان عدم پاسخ دهی ( باقی ماندن علائم) و میزان عود علائم در سندرم کارپال تونل بعد از آزاد کردن تونل کارپال با روش  جراحی باز

276. 

تحلیل عوامل پیش بینی کننده عودت مصرف در بین معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد استان کهگیلویه و بویراحمد

277. 

تاثیر مداخله رفتاری مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی در کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی در بین رانندگان تاکسی شهر یاسوج

278. 

بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدمی و تغییرات بافتی مغز متعاقب ایسکی مغز در موش صحرایی

279. 

بررسی اثر فاکتور رشد شبه انسولینی و انتی اکسیدان های سیستئامین و بتا- مرکا پتواتانول  بر میزان بلوغ ، لقاح آزمایشگاهی تخمک نابالغ موش نژاد سوری

280. 

بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک بر روی باکتری مولد آکنه ( پروپیونی آکنس)

281. 

بررسی پروفایل لیپیدی وارتباط باداده های تن سنجی ,الگوی دریافت غذایی وفعالیت فیزیکی درمیان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درشهر یاسوج, سال 1391

282. 

بررسي ارتباط بين وزن تولد با فشار خون در دانش آموزان 9-7 ساله دبستان هاي ياسوج

283. 

بررسی رضایت بیماران بستری شده، از خدمات ارائه شده در بیمارستان های شهر یاسوج،سال1391

284. 

ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1391.

285. 

بررسی عملکرد اجرایی  پرسنل و دانشجویان رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی )ره (یاسوج بر اساس استانداردهای  رادیولوژی

286. 

بررسی مطابقت فضاهای فیزیکی متعلق به سازمان ها و ادارات دولتی با استاندارد های مناسب سازی برای سالمندان شهر یاسوج، سال1391

287. 

تعيين اثر محافظتي کبدي عصاره هيدرالکلي گياه خرگريو ) Allium tripidale )در مسموميت با استامينوفن

288. 

بررسي ارتباط ويتامين D  دربافتی وپره اکلامپسی در  زنان باردار شهر ياسوج سال 91

289. 

بررسی و مقایسه وضعیت تغذیه سا لمندان ساکن خانه سا لمندان و منازل شخصی یاسوج در سال 91

290. 

دانش،نگرش و عملکرد زنان در سن باروری نسبت به بهداشت جنسی در شهر یاسوج، سال1391

291. 

بررسی وضعیت دریافت صبحانه و عوامل مرتبط با آن و ارتباط آن با شاخصهای تن سنجی در کودکان دبستانی شهر یاسوج در سال 91

292. 

عنوان بررسی فراوانی مصرف مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدنساز مرد و زن شهر یاسوج سال 91

293. 

مقایسه اثر ناپروکسن و پردنیزولون خوراکی برسندرم کارپال تونل خفیف تا متوسط در شهرستان بویراحمد در زمستان 91

294. 

بررسی اثر رزرو اترول بر روی تراتوژنیسیتی در مدل پره اکلامپسی القاء شده توسط L-NAME در رت

295. 

شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف شیشه در بین نوجوانان شهر یاسوج با بهره گیری از مدل تصورات و تمایلات

296. 

صورت تعیین برخی از عوامل مرتبط با افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 92-91

297. 

عنولان بررسی اثر سیستامین برمیزان بلوغ آزمایشگاهی ، لقاح  و تکامل جنینی در تخمک ژرمینال وزیکول موش

298. 

تشخیص و جداسازی باکتری های موجود در فاضلاب بیمارستان های شهر یاسوج

299. 

بررسی اثر عصاره آبی - الکلی گیاه صبر زرد برسلولهای بتای پانکراس موش صحرایی نر دیابتی شده

300. 

مقایسه اثر عصاره آبی گیاه علف چای و داروی فلواکستین بر روی مدل حیوانی افسردگی

301. 

بررسی پتانسیل ضد التهابی برون تنی و درون تنی چویل، شیرخشت و بنه براساس توانایی پاکسازی رادیکال اکسید نیتریک

302. 

تأثیر همزمان تزریق داخل چشمی استرویید و آمفوتریسین B بر درمان اندوفتالمیت قارچی ایجاد شده توسط آسپرژیلوس در چشم خرگوش

303. 

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیماران بستری شده بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 92

304. 

بررسی کیفیت گزارش  پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 91

305. 

بررسی اثرعصاره آبی صبر زرد بر کیفیت اسپرم وبافت بیضه موش‌های صحرایی نر القاء شده با  کادمیوم کلراید

306. 

تاثیر سوسپانسیونPhoenix dactylifera date palm pollen (DPP)  و عصارۀ هیدروالکلی Astragalus ovinus  بر هورمون های FSH-LH ،تستوسترون و استرادیول و پارامترهای اسپرم موش های صحرایی نر بالغ

307. 

تعيين ارتباط عوامل شغلي و دموگرافيك با واريس پاي پرسنل اتاق عمل در بيمارستان هاي شهيد بهشي و امام سجاد (ع) شهر ياسوج در سال 91

308. 

بررسي اثر عصاره صبر زرد بر کيفيت اسپرم وساختار هيستو مورفومتريک بيضه موشهاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسین

309. 

تاثیر ورزش بر میزان شیردهی زنان

310. 

تاثیر صمغ ترشحی الوئه ورا در درمان پای دیابتی

311. 

مقایسه بررسی اثر ضماد سوختگی (حلپه وعلف چای) پماد سیلور سولفادیازین 1% بر زخم سوختگی درجه دو در در موش صحرایی

312. 

تاثير مداخله خانواده محور بر كنترل ديابت نوع 2

313. 

بررسي وضعيت تكامل كودكان 4 تا 12 ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بر اساس پرسشنامه ASO در بيمارستان امام سجاد ياسوج

314. 

بررسي تاثير تجويز ويتامين A و حذف ريسك فاكتور هاي قابل كنترل بر ميزان خس خس پايدار پس از برونشيوليت در شير خوران 1-12 ماهي

315. 

تعيين متغيرهاي پيش بيني كننده خودكشي هاي موفق و ناموفق در منطقه پاتاوه در استان كهگلويه و بويراحمد

316. 

بررسي پلي مورفيسم هاي G/A2548 ژن لپتين و Q223R ژن گيرنده لپتين در بيماران ديابتي، چاق و قلبي شهر ياسوج

317. 

بررسي اثر روغن دانه انار بر روي كلونينگ، آپوپتوز، اتصال و بقاي رده هاي سلولي MCF-7 و  MDA-MB231 سرطان پستان انسان

318. 

بررسي اثر سايتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گل بابونه بر رده اي سلولي MCF-7 و MAD-MB231 سرطان پستان انسان

319. 

بررسي سطح بيان فاكتور رونويسي IRF در بيماران پيوند كبد

320. 

بررسي وضع مصرف غذا هاي آماده ( فست فود ) و عوامل مرتبط با مصرف آن در افراد 45-18 سال شهر ياسوج

321. 

تعيين ميزان شیوع  تومورهای دستگاه گوارش طی سال های 1391-1384 در استان کهگیلویه و بویراحمد

322. 

بررسی خواص آنتی اکسیدانی خمیرداروی ترکیبی بومادران -زرچوبه و شیر به عنوان یک معجون سنتی به روش برون تنی

323. 

بررسي الگوي دريافت غذايي خانوار هاي شهر ياسوج ( در سه گروه سني بالاي 60 سال، 60-19، و 19-13 )

324. 

بررسي اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان بر بيا ژن هاي Qa-2و ILT3 در سلول هاي دندرتيك

325. 

کارایی وعوارض flexible ureteroscopyدر مقایسه با ESWLدردرمان سنگ های حالب فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 92-91

326. 

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال1392

327. 

عنوان  بررسی دستورات دارویی بیمارستاني پزشکان در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در سال 92

328. 

بررسی علل مصرف خودسرانه دارو در شهر یاسوج سال 92

329. 

بررسی ارتباط اضطراب امتحان با افت تحصیلی  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 91

330. 

دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نسبت به  دیابت در شهر یاسوج  سال 91

331. 

بررسی میزان آگاهی بیماران داوطلب اعمال جراحی الکتیو ( انتخابی) مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی شهر یاسوج در خصوص روشهای بیهوشی و وظایف متخصصین بیهوشی و عوامل مرتبط با آن در سال 92

332. 

بررسي سبك هاي يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج مبتني بر الگوي واراك 1392

333. 

اثر بخشي روش حساسيت زدايي حركات چشم و پردازش مجدد بر ميزان افسردگي بيماران مبتلا به سكته قلبي

334. 

فراواني فنوتيپي و ژنوتيپي استافيلوكوكوس ارئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) و تايپينگ مولكوليبه روش هاي SCCmec Typing و Spa Typing در ايزوله هاي استافيلوكوكوس ارئوس جدا شده از نمونه هاي كلينيكي بيمارستان

335. 

تعيين ارتباط سطح سرمي آنتي بادي IgE توتال و درصد سلول هاي ائوزينوفيل در مبتلايان به آسم و رينيت آلرژيك

336. 

تعيين اثر بخشي واكسن هپاتيت ب در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  در سال 1392

337. 

بررسي وضعيت رضايت شغلي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان دنا در سال 1392

338. 

تعیین اثر محافظت کبدیِ عصاره هیدروالکلی میوه ی گیاه نسترن کوهی (Rosa canina) بر سمیت ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن در موش های صحرایی

339. 

بررسی تأثیر تجویز سولفات روی  بر میزان خس خس پایدار پس از برونشیولیت در شیرخواران1 تا 24 ماهه

340. 

بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی گیاه گلدردر سمیت کلیوی القاء شده توسط ونکومایسین درموش صحرايي

341. 

بررسی ارگانیسمهای به دست آمده از نوزادان بستری پس از سه روز و عوامل دخیل در عفونتهای نازوکمیال در‏بخش هاي نوزادان و NICU‎‏ بیمارستان امام سجاد یاسوج اسفند 1391

342. 

ارزیابی  سطح کفایت غذایی در خانوارهای  استان کهگیلویه وبویراحمد در یک دوره 5 ساله

343. 

بررسی سطوح نیازهای پرستاران بیمارستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد براساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، سا ل1392

344. 

بررسي ميزان حساسيت  استافيلوکوکوس ارئوس هاي جدا شده از بيمارستانهاي تابعه شهر ياسوج نسبت به اگزاسيلين، ونکومايسين، فوسيديک اسيد و ريفامپين.

345. 

بررسی اثر حفاظتی پنتوکسی فیلین بر سمیت بیضه ای ناشی از سیس پلاتین در موش های صحرایی

346. 

تاثیر عصاره های هیدروالکلی بنه و خنجوک بر صدمات حاصل از مواد قلیایی در قرنیه خرگوش

347. 

ارتباط آنمي فقر آهن با تشنج ناشي از تب در كودكان 6 ماه تا 5 سال در بيمارستان امام سجاد در سال 1392

348. 

بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه شاهی آبی  بر پیشگیری و درمان سنگ اگزالات کلسیم القا شده توسط اتیلن گلیکول در کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار

349. 

بررسی رابطه بین آلودگی گوارشی به هلیکوباکتر پیلوری با افسردگی

350. 

تاثیر ملاتونین خوراکی بر میزان قند خون و عملکرد ترشحی پانکراس موشهای صحرایی نر نژاد ویستار تحت تماس طولانی مدت با نور

351. 

بررسی اثر حفاظتی لیکوپن و الاژیک اسید بر گناد جنین  موش صحرایی ماده القاء شده با کامیوم کلراید

352. 

مقایسه خطر نسبی ساییدگی زانو (استئوآرتریت) در نان پختن به شیوه سنتی  در زنان 50 تا 65 ساله  شهرستان بویر احمد

353. 

بررسي عوامل مرتبط بر انتخاب روش بيهوشي  و دلايل انتخاب آن در بيماران سزارين(الكتيو) انتخابي مراجعه كننده به بيمارستان امام سجاد(ع) شهر ياسوج در سال

354. 

تعيين سروپروالانس عفونت سيتومگالوويروس در زنان سنين باروری مراجعه كننده به كلینيك شهيد مفتح شهر ياسوج، 1392

355. 

بهینه سازی میکرو استخراج مایع - مایع پخشی ملاتونین با روش­های طراحی آزمایش و اندازه­گیری آن در نمونه­های بیولوژیکی توسط HPLC

356. 

اثرزمان مواجهه با پرتوهاي ميكروويو تابشي از دستگاههاي مودم وايرلس(Wireless Router) و فاصله نسبت به آن بر روي پارامترهای اسپرم[1] در موش صحرايي

357. 

بررسی اثرات حفاظتی الاجیک اسید برساختاربافتی  گنادنوزادان موش صحرایی القاشده با سیکلوفسفامید

358. 

ارزیابی خاصیت محافظت کلیوی وآنتی اکسیدانی گیاه مرزنجوش در آسیب کلیه ناشی از جنتامایسین در  موش های صحرایی

359. 

بررسي اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران موش هاي صحرايي تحت استرس

360. 

بررسی نگرش پزشکان، پرستاران ، بیماران و همراهان آنها در مورد آتانازی ( مرگ ترحم آمیز) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

361. 

عنوان مقایسه میزان کنترل دیابت براساس شاخص HbAIC(1) در بیماران دیابتیک مبتلا و غیر مبتلا به افسردگی

362. 

" تاثیر ملاتونین خوراکی و نور بر میزان بیان ژن انسولین وگلوگون توسط سلولهای الفا وبتای پانکراس موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

363. 

بررسی فراوانی باکتری ویبریوکلرا و فراوانی ژن های ویرولانس ctxA و  tcpA در ایزوله های محیطی جمع آوری شده طی دوره ای 6 ماهه بهار و تابستان در آب های سطحی شهرستان یاسوج

364. 

جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوک آرئوس ازمواد غذایی (شیرینی خامه ای،سالادالویه و بستنی) در شهر یاسوج

365. 

شناسایی و اندازه­گیری ترکیبات اسیدهای چرب  در میوه درخت بلوط در جنوب غرب ایران توسط کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

366. 

پیش تغلیظ فلز قلع با استفاده از متیلین بلو  و کربن فعال و اندازه گیری آن توسط روش اسپکتروفوتومتری

367. 

بررسی تاثیر مداخله رفتاری مبتنی برمدل پرسید بر عملکرد جنسی  زنان  هیسترکتومی شده در بیمارستان های دولتی شهر یاسوج در سال 1392"

368. 

تاثیر مشاوره انگیزشی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع

369. 

: بررسی میزان شیوع ناهنجاری های فک و صورت در كودكان 9 تا 11 ساله شهر یاسوج سال

370. 

بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

371. 

ارزیابی شاخص توانایی کار، عوامل موثر و ارتباط آن با کیفیت زندگی در کارکنان شرکت فولاد بویر صنعت و شرکت آرایشي بهداشتی سینره

372. 

تاثير موضعي روغن بادام شيرين بر تسكين خارش بيماران همودياليزي بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج

373. 

بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان شهید رجایی گچساران درسال 1392

374. 

بررسي اثر مخافظتي و مكانيسم هاي احتمالي عصاره هيدروالكلي برگ گياه رمليك بر التهاب معده القائ شده با اتانول و اسيد كلريدريك در موش صحرايي

375. 

بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي گياه گلدر بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي در موش هاي صحرايي نر سالم

376. 

بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي گياه ارس بر عملكرد كليه

377. 

بررسي پلي مورفيسم G/A2548  ژن لپتين و پلي مورفيسم Q223R ژن رسپتور لپتين در زنان مبتلا به سرطان سينه

378. 

بررسي شيوع ناباروري  و برخي عوامل اقتصادي- اجتماعي و محيطي مرتبط با آن در زوج هاي استان كهگيلويه و بوير احمد در سال 1392

379. 

بررسی شیوع آلودگی به آکانتامبادربخش های مختلف بیمارستانهای آموزشی شهریاسوج درسال 1393

380. 

بررسی اثرات رژیم غذایی حاوی برگ گیاه آویشن شیرازی بر رفتار اضطراب در موشهای صحرایی

381. 

" تعیین گونه های مختلف عفونت های قارچی دربیماران نقص ایمنی وحساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچ

382. 

" بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس مدل HBM و ارتباط آنها با برخی مهارت های  سواد سلامت در زنان 49-35 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس سال 1392

383. 

بررسی تأثیر پروژسترون بر حافظه کوتاه مدت و ساختار بافتی هیپوکامپ در موش صحرائی نر بالغ

384. 

تدوین ابزار استاندارد برای سنجش سواد سلامت مرتبط با HIV/AIDS و ارزيابی آن در شهر ياسوج

385. 

تاثیر آموزش در اقدام برای تهیه کیف امداد و نجات خانواده در کارکنان شرکت کربن اهواز

386. 

بررسی ویژگیهای جغرافیایی لیشمانیوز پوستی دراستان کهگیلویه و بویراحمد با روش سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

387. 

بررسی توزیع جغرافیایی بروسلوز طی سالهای 1388-1392  و ارتباط فاکتورهای جمعیت انسانی و دامی در شیوع  بیماری در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

388. 

" مقایسه بررسی اثر ضماد سوختگی (حلپه، علف چای و جفت) پماد سیلور سولفادیازین 1% بر زخم سوختگی درجه دو در موش صحرایی نر

389. 

بررسی فراوانی ایزوله های کلبسیلای کد کننده  ژنهای ,CTX-M   TEM-1, SHV-1آنزیم های بتا لاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در شهر یاسوج در سال93-92.

390. 

طراحی و ارزیابی دفترچه سنجش مهارت های بالینی کارآموزی پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه

391. 

بررسی اثر حفاظتی لیکوپن و الاژیک اسید بر گناد جنین  موش صحرایی ماده القاء شده با کامیوم کلراید

392. 

تاتیر فنوتیپی عصاره ی آبی مرزه سفید ، نانو اکسید روی و نانوکمپلکس مس و تاثیر ژنوتیپی بر بیان ژن کواگولاز در سوش های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین

393. 

تاتیر  فنوتیپی اسانس مرزه خوزستانی ، نانو اکسید مس و نانوکمپلکس روی و تاثیر ژنوتیپی بر بیان ژن آلکالین پروتئاز در سوش های بالینی و استاندارد پسودوموناس آئروژینوزا

394. 

مقایسه تاثیرآرام سازی پیشرونده عضلانی وآموزش مبتنی بر نمایش فیلم بر کیفیت خواب وپارامتر های اسپیرومتری بیماران آسم برونشیال

395. 

فراواني ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيك جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگي بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

396. 

بررسی آلودگی باکتریایی وتعیین الگوی آنتی بیوگرام باکتریهای جداشده از تلفن همراه پرسنل زایشگاهها ،بخش نوزادان و ICU  در بیمارستانهای شهید بهشتی و امام سجاد شهریاسوج

397. 

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي میوه مورد (myrtus communis) بر ديابت تجربي نوع 1 و نوع 2 در موشهاي سفيد صحرايي

398. 

" مطالعه تاثیر خشک کن بستر سیال بر کمیت وکیفیت اسانس و ماده موثره گیاهان دارویی)بابونه، رزماری،مورد)

399. 

تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه  پسته وحشی Pistacia atlantica بر هایپرپلازی خوش خیم غده پروستات ناشی از تستوسترون درموشهای صحرایی  نر نژاد ویستار

400. 

بررسی اثرحفاظتی عصاره آبی جفت بر زخم روده القا شده توسط اسید استیک درموشهای صحرایی

401. 

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه گیاه نسترن(Rosa canina ) بر مدل تجربی هیپرپلازی خوش خیم پروستات در رت.

402. 

" بررسی وضعيت مدیریت پسماندهای  بیمارستانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در سال 1392

403. 

بررسی نقش مدیریت گزینش در بروز خلاقیت انسانی در مرکز بهداشت شهرستان بویر احمد در سال 92

404. 

گزینش در بهره وری منابع انسانی در مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه در سال 1392

405. 

بررسی تاثير روغن زيتون موضعی بر پيشگيری از زخم بستر بيماران بستری در بخش ICU بيمارستان آموزشی- درمانی  شهید بهشتی یاسوج

406. 

بررسی میزان رضایتمندی بيماران مراجعه کننده از خدمات ارائه شده در بيمارستان شهید بهشتی یاسوج  سال 1393

407. 

مقایسه تاثیر پاشویه آب گرم، ماساژ افلوراژ و ماساژ پتریساژ بر میزان خستگی و خواب بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز دیالیز یاسوج و گچساران، 1392

408. 

بررسی تاثیر يک مداخله مشارکتی اجتماع محور در بهبود مديريت پسماند جامد در شهر ياسوج

409. 

مقایسه میزان استرس و تصور از بدن خود در افراد استفاده کننده از عمل جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج

410. 

بررسی اثر ضد التهاب و ضد درد عصاره هیدروالکلی  گیا شقایق کوهی (Glaunium Elegance) در رت و موش سوری

411. 

بررسی مقایسه­ای ارتباط مواجهه و عدم مواجهه با خشونت محل کار با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1393

412. 

تاثیر بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر خستگی ، عملکرد حرکتی و تعادل بدنی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

413. 

تاثیر طب فشاری بر کیفیت زندگی و علایم  بدو یائسگی

414. 

مقایسه اثربخشی آموزش توسط همتایان با آموزش پرسنل بهداشتی بر میزان فشارخون و تبعیت از درمان بیماران دارای پرفشاری خون

415. 

تاثیر کاربرد الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراکز انکولوژی شیراز

416. 

بررسی اثر بخشی واکسن هپاتیت B در کادر درمانی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی شهر یاسوج، سال 1393

417. 

بررسی رابطه بین جهش های ژن p53  و آدنوکارسینومای معده با گروه کنترل

418. 

بررسی ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی های منابع انسانی واحد گزینش بر مشارکت کارکنان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ( مطالعه موردی: مرکز بهداشت شهرستان گچساران) در سال

419. 

بررسی عوامل مرتبط با سوئ مصرف مواد مخدر در مراکز MMT استان کهگلویه و بویر احمد: مطالعه مورد شاهدی

420. 

بررسی مقاومت دارویی نسبت به فلوروکینولونها در ایزوله های E.coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری در شهرستان لامرد(استان فارس) به روش های فنوتایپینگ و ژنوتایپبنگ در سال 1393

421. 

شیوع آلودگی به انگل‏های فاسیولا هپاتیکا, دیکروسلیوم دندریتیکم و  اکینوکوکوس گرانولوزوس در  دام های کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد با بررسی پرونده‏های سالهای 1387 - 1392

422. 

بررسی تاثیر توام عصاره گیاهی آلوئه ورا، انزوات و زیتون بر زخم های سوختگی درجه 2 در موش صحرایی نر

423. 

بررسی کارایی گیاه پالایی درحذف بی فنیل های  پلی کلرینه ازخاک آلوده توسط گیاه بومی اسپرس و سورگوم

424. 

بررسی  کارایی فرایند  گیاه پالایی واثر هیدروکربن های نفتی خاک الوده در خصوصیات زراعی وفیتوشیمایی بابونه( matricaria  chamomilla)

425. 

بررسی اثر رزوراترول بر تغییرات بافتی قلب در دوران جنینی به دنبال پره اكلامپسي  با L-name در موش صحرایی

426. 

بررسی میزان رعایت شاخصه های کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در 1393

427. 

بررسی تاثیر برنامه ارزشیابی عملکرد بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)

428. 

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات بیمارستانهای آموزشی شهرستان بویر احمد

429. 

تاثیر گروه درمانی  شناختی- رفتاری بر عزت نفس وافکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

430. 

مقایسه نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با استفاده از نظریه های ساختاری شوارتز و آلپورت و عوامل مرتبط با آن در سال  تحصیلی 1393-94

431. 

بررسی   نگرش،آگاهی و عملکرد دندان پزشکان استان کهگلویه و بویراحمد در مورد حفاظت پرتویی در سال 1393

432. 

بررسی میزان اگاهی و عملکرد پرتونگاران از گرافی قفسه سینه در مراکز رادیوگرافی (خصوصی-دولتی) شهر یاسوج در سال1393.

433. 

مقايسه عملكرد جنسي زنان مبتلا به پرولاس دستگاه تناسلي قبل وپس از  اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی در بیمارستان های شهر یاسوج در سال 1393

434. 

تاثیر نمایش انیمیشن بر تسکین درد کودکان پس از عمل جراحی تانسیلکتومی در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1393

435. 

بررسی میزان آگاهی مادران در مورد پوسیدگی زودرس دندان شیری در شهر یاسوج  درسال 1393

436. 

بررسی میزان آگاهی والدین ازحضور و مراقبت دندان مولر اول دائمی در کودکان 8-6 ساله ی شهر یاسوج در سال 1393

437. 

ارزیابی محیط درونی و تعیین رابطه آن با شاخص های موفقیت و عملکرد رقابتی در بیمارستانهای وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  در سال 1393

438. 

تجربیات درمانگرهای استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص روش های خون درمانی بومی

439. 

بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در پرسنل آزمايشگاه هاي طبي شهر یاسوج 1393

440. 

جمع بندی  مطالعات انجام شده  در مورد  گیاه آویشن در ایران

441. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مورد بر فشارخون، ساختار بافتی و شاخص های کلیوی متعاقب تجویز L-NAME در موش صحرایی نر

442. 

بررسي اثرات اشعه مادون قرمز بر ساختار بافتی شبکیة چشم و مغز متعاقب مسمومیت با متانول در موش صحرایی

443. 

بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز ملاتونین و متیل پردنیزولون بر فرایند  التهابی و باز سازی میلین بیماری مولتیپل اسکلروز در موشهای لوئیس مدل آنسفالومیلیت تجربی خود ایمنی(EAE)

444. 

بررسی اثرعصاره هیدروالکلی گل بابونه و داروی اوستین بر بیان  فاکتورآنژیوژنیکVEGF (فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ) و آنزیم های mmp-9 وmmp-2 در رده های سلولی سرطان پستان انسان

445. 

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل بابونه و داروی اوستین بربیان فاکتور آنژیوژنیک رشد اندوتليال عروقي(VEGF) و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالو پروتیناز  2و9  (MMP2، MMP9)در سلول های سرطانی کولورکتال انسانی

446. 

بررسی  رابطه  فرهنگ سازمانی (مدل رابینز)  و عملکرد کارکنان د انشگاه علوم پزشکی یاسوج

447. 

بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM و عوامل موثر بر آن

448. 

تاثیر تله نرسینگ  بر خود مراقبتی بیماران نارسایی قلبی

449. 

بررسی خواص آنتی اکسیدانی  و اثر ضد التهابی آب جوجه با استفاده از مهارکنندگی رادیکال اکسید نیتریک

450. 

ارزیابی  فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت مواد غذائی پخته شده در دستگاه  ماکرویو با استفاده آرتمیا اورمیانا

451. 

مقايسه اثر دم كرده تخم شويد و اكسي توسين بر مدت مراحل زايمان و شدت درد زايمان

452. 

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید بر رفتارهای پیشگیرانه از تب مالت در مناطق روستایی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان

453. 

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه مهارت آموزی مادران برای آموزش مسایل جنسی به دختران 12 تا 18 ساله خود در شهر ماهشهر

454. 

بررسی تاثير برنامه توانمندسازی برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اهواز

455. 

مطالعه هتروژنیتی ایزوله های جنس تریکوسترونژیلوس (نماتودا: ترکوسترونژیلیده) در استان کهگیلویه و بویراحمد

456. 

مقایسه سن استخوانی با استفاده از روش های ام آر آی و گرافی مچ و کف دست

457. 

بررسی تاثیر درمانی عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان بر سندرم تخمدان پلی کیستیک االقاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی

458. 

بررسی تاثیر درمانی عصاره ی هیدرو الکلی شبدر قرمز (Trifolium pretense) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی

459. 

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

460. 

بررسي فراواني ازدواج هاي شش گانه خويشاوندي و غيرخويشاوندي در والدين كودكان عادي و استثنايي با انواع آسيب هاي خاص زيستي و شناختي در شهر یاسوج در سال 1394

461. 

بررسی مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در سال 1394

462. 

بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد حفاظت پرتويي و عوامل مرتبط بر آن در سال 1394

463. 

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین غیر رسمی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی  در شهر یاسوج سال 1394

464. 

مقایسه ریسک فاکتورهای سرطان تیروئید در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان تیروئید مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید رجایی یاسوج، سال95-94

465. 

بررسي اقدامات پاراکلینیکی غیر ضروری پیش از عمل جراحی در بیمارستان های شهر یاسوج 1394

466. 

بررسی وضعیت تغذیه ایی در افراد افسرده مراجعه کننده به کلنیک های روان درمانی شهریاسوج در سال93

467. 

مقایسه الگوی دریافت غذایی افراد نرمال با افراد چاق و دارای اضافه وزن در کارمندان مرد بالای 30 سال ادارات یاسوج در سال 1394

468. 

بررسی میزان آگاهی تغذیه ای پرستاران بیمارستان های شهر یاسوج در سال1394

469. 

بررسی الگوی غذایی  و توزیع چربی بدنی در زنان یائسه ی 50 تا 60 سال شهر یاسوج

470. 

بررسی وضعیت مدیریت پسماند های بیمارستانی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر دهدشت در سال 1394

471. 

مقایسه پارامترهای خونی در پرتوکاران و سایر کارکنان بیمارستان های یاسوج در سال 1394

472. 

بررسي ميزان رضايت مندی دانشجویان از خدمات كتابخانه ی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1394

473. 

بررسی برخی عوامل مرتبط با بهداشت روان(اوقات فراغت، افسردگی، الگو های دلبستگی، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به مواد مخدر) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در سال 1394

474. 

بررسي رابطه فرسودگي شغلي با امید زندگی در پرتوکاران رادیولوژی شهر یاسوج در سال 1394

475. 

ارزیابی وضعیت بالینی، تشخیصی و درمانی بیماران مشکوک به فاسیولوزیس مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج ازبهمن ماه 93 الی تیرماه 95

476. 

بررسی شیوع عفونت لیشمانیا اینفانتوم در کودکان زیر 10 سال 8 منطقه روستایی شهرستان بویر احمد در سال 1394

477. 

بررسی فراواني نسبي کارباپنماز در بین ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده  از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر یاسوج.

478. 

بررسی فراوانی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی در نمونه های مستقیم شیر خام تهیه شده از گاوداری های شهرستان بویراحمد در سال 93

479. 

تأثیرکاربرد مدل مراقبت مشارکتی بر فشارمراقبتی وتاب آوری خانواده بیماران مبتلا به اختلالات روانی

480. 

طرح های مصوب 94

481. 

بررسی تاثیرات عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم رفتاری ترک اعتیاد و ساختار بافتی هسته اکومبنس و قشر پره فرونتال در موش صحرایی بالغ

482. 

بررسي فراواني ناقلين بینی استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) و ژنوتایپینگ ایزوله ها به روش -typing agr در بين كاركنان بيمارستان‏های آموزشی امام سجاد (ع) و شهيد بهشتي شهر یاسوج در سال 1394

483. 

بررسی ناهنجاری های کروموزومی لنفوسیت های خون محیطی پرتوکاران بخش های رادیولوژی و سی تی اسکن بیمارستان های امام سجاد و شهید بهشتی یاسوج

484. 

بررسی تاثیر درمانی داروی پروبیوتیک حاوی باسیلوس کوآگولانس در اسهال حادویروسی کودکان و مقایسه آن با تجویز داروی روی

485. 

مقايسه تاثیر روش استنشاقي انتونوكس با و بدون بی حسی نخاعی در پيامد های زايمان بي درد

486. 

بررسی شیوع آلو آنتی­بادی­ها در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر یاسوج- سال1394

487. 

تاثیر ورزش پیلاتس بر علائم و عملکرد مفاصل اندام تحتانی بیماران روماتیسم مفصلی مراجعه کننده به کلنیک روماتولوژی درمانگاه شهید مفتح یاسوج

488. 

بررسی تاثیر اکولوژیکی بر خواص ضد باکتریایی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی پنج انگشت (Vitex agnus - castus L.) در استان کهگیلویه و بویراحمد

489. 

بررسی فیتوشیمیایی اولیه و خواص آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی شقایق کوهی در شرایط برون تنی

490. 

تصفیه­ی شیرابه محل دفن پسماند  شهر گچساران با استفاده از سیستم تصفیه­ی الکتروشیمیایی

491. 

توسعه  یک سنورپايدار pH متر نوري براساس غشاي سلولزي

492. 

بهينه سازي شرايط استخراج کلشيسين از ريشه گياه گل حسرت با استفاده از متدولوژي سطوح پاسخ

493. 

مقایسه نمره اضطراب اجتماعی از طریق  بدن و نگرش های مرتبط با اختلالات خوردن در دختران دبیرستانی چاق و دارای وزن طبیعی شهر یاسوج در سال 1394

494. 

بررسی پذیرش‌ها و بستری‌های غیرمقتضی در بخش‌های داخلی - جراحی بیمارستان‌های آموزشی شهید بهشتی و امام سجاد شهر یاسوج بر اساس پروتکل ارزیابی مناسبت (AEP)

495. 

مقایسه تأثیرآموزش گروهی و خانواده - محور برسبک زندگی سالمندان

496. 

جداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی هلیکوباکتر پیلوری از بیوپسی معده  و بررسی اثر عصاره آبي جفت بلوط بر روی آن

497. 

مقایسه تاثیر طرحواره درمانی  و مشاوره انگیزشی بر فرسودگی شغلی  و کیفیت زندگی کاری پرستاران

498. 

بررسي غلظت و تنوع بيوآئروسلها در هواي داخل  بيمارستان  امام سجاد(ع) شهر  یاسوج

499. 

ارزیابی ارتباط سبک و کیفیت زندگی در سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بويراحمد در سال 94

500. 

ارزیابی وضعیت  تغذیه ، افسردگی  و توانایی عملکردی سالمندان شهرستان بویراحمد درسال 1394 مبتنی بر الگوی ارزیابی جامع سلامت سالمندان

501. 

بررسی تغییرات مقاومت انسولینی و عامل رشد فیبروبلاستی نوع 21(FGF21) متعاقب  8 هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی کودکان چاق 8-12 سال در شهرستان بویراحمد در سال1394

502. 

بررسی تغییرات برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی کودکان چاق

503. 

مقایسه ی تاثیر پرستاری بهداشت از راه دور با آموزش چند رسانه ایی مادران، بر شاخص های رشد و تکامل شیرخواران 12-6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی یاسوج

504. 

مقایسه تاثیر محلول گندزدای دکونکس 53 پلاس 2% و گلوتارآلدئید (سایدکس ) 2% بر کاهش آلودگی وسایل پزشکی اتاق عمل بخش اورولوژی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج، سال 1394

505. 

تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی (شبکه عصبی مصنوعی ) عوامل پیش بینی کننده طول مدت بستری بیماران مبتلا به سندرم کرنوری حاد بستری در بخش ccu بیمارستان امام سجاد

506. 

مطالعه اکولوژیکی رودخانه بشار یاسوج بر اساس  کیفیت آب در  سال 1395-1394

507. 

بررسی کارایی جذب رنگ اسید بلو 25 از محیط آبی با استفاده از جاذب فریت منگنز

508. 

بررسی رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394

509. 

بررسی وضیت و آگاهی، کنترل و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران فشار خون بالا استان کهگلویه و بویر احمد

510. 

سنجش ميزان و عوامل مرتبط با شادکامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، فروردین ماه 94

511. 

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی بر انتخاب زایمان طبیعی توسط زنان باردار شکم اول شهرستان بویراحمد

512. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه دافنه الوئیده (Daphne oleoides) و بتولین بر القای آپوپتوز در رده های سلول های سرطانی HT-29 , HL-60 انسان

513. 

بررسی اثر عصاره ی آبی جفت بر پیشگیری از ایجاد زخم معده ناشی از استرس در موشهای صحرائی نر

514. 

برآورد اميد به زندگي از بدو تولد و جدول طول عمر در زنان و مردان استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1390

515. 

بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان  شهید بهشتی یاسوج از پرسنل و دانشجویان پرستاری در سال1394

516. 

مطالعه تاثیر آموزش با نظارت مادر بر تحرک بدنی کودکان مبتلا به اضافه­وزن و چاقی پایه اول تا سوم دبستان­های بهبهان

517. 

مطالعه تاثیر برنامه توانمند سازی مادران دارای دانش اموز دختر کم توان ذهنی  اموزش پذیربه منظور بهبود مولفه های کیفیت زندگی در مدارس استثنایی یاسوج 1394

518. 

بررسي تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر انجام زایمان طبیعی در زنان باردار نخست زای شهرستان دنا در سال 1394"

519. 

بررسی تاثیر مداخله آموزشی برانجام حرکات ورزشی بهبوددهنده  مشکلات اسکلتی عضلانی در افراد شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال

520. 

مقایسه تاثیر آموزش گروهی  و خانواده محور  بر سبک زندگی سالمندان

521. 

تأثیر پودر دانه رازیانه بر سطح استروژن، علائم یائسگی و میل جنسی در زنان یائسه

522. 

بررسی ارتباط شاخص های خونی و آهن بدن در دوران بارداری با زردی فیزیولوژیک نوزادی

523. 

ارزیابی اثر ضدالتــــهابی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه سنبله ای کرک دار ((Stachys pilifera Benth در مدلهای مختلف حیوانی

524. 

مقایسه نتایج و عوارض Tubeless PCNL (نفرولیتوتریپسی پرکوتانئوس بدون لوله) در دو وضعیت Supine  و Proneدر بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 94-93

525. 

مقایسه کارایی دستگاه سنگ شکنDornier Delta 2 در درمان سنگ­های کلیه و حالب  فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 94-93

526. 

برسی اثر عصاره هیدروالکلی پیاله میوه گیاه بلوط بر تعدادی از باکتری های منتخب گرم مثبت و گرم منفی

527. 

برسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه و برگ گیاه مورد بر تعدادی از باکتری های منتخب گرم مثبت و گرم منفی

528. 

بررسی توزیع فراوانی حساسیت شدید الکترومغناطیسی(EHS) ناشی از تلفن همراه، cordless، Wi-Fiو مانیتور در  دانشجویان بومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

529. 

ارزیابی رضایت شغلی و استرس کاری در پرسنل درمانی بیمارستان های یاسوج در سال 1394

530. 

ارزیابی اثر ضدالتهابی پرامی پکسول(pramipexole  (در  مدلهای مختلف حیوانی

531. 

بررسی حذف رنگ فوشین، سنتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرآیند با استفاده از نانو ذرات روی سلنید تثبيت شده بر روي کربن فعال

532. 

بررسی عوامل مرتبط با شاخصهای آنتروپرومتریک بدوتولد والگوی رشد دو سالانه در کودکان استان کهگیلویه و بویراحمد

533. 

بررسی میزان فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و آرسنیک) در برنج های ایرانی مصرفی در شهر یاسوج در سال 1394

534. 

تأثیر تمرین ورزشی و رژیم غذایی پرچرب پیش و هنگام بارداری مادر بر بیان ژن­های درگیر در بیوژنز میتوکندریایی عضلانی نسل اول موش بالغ C57BL/6

535. 

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامت بر میزان شیوع خود درمانی با داروهای نیازمند نسخه در بین زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری شهریاسوج

536. 

بررسی اثرات اشعه مادون قرمز با طول موج کوتاه(Near infrared) بر تکثیرسلولی و مهار مرگ سلولی ناحیه  هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بدنبال مسمومیت با متانول

537. 

تأثیر مداخلات مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از  سرطان کلورکتال دربستگان درجه یک افراد مبتلا.

538. 

تاثیر روان درمانی گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبت بر امیدواری و شادکامی بیماران با اختلال افسردگی اساسی

539. 

تعیین میزان آلودگی به اکسیور در کودکان 12-2 ساله مبتلا به خارش مقعد مراجعه کننده به کلینیک کودکان شهید مفتح یاسوج در سال 1393

540. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه ی گیاه نسترن کوهی (Rosa canina) بر برخی شاخصهای بیوشیمایی و هماتولوژی در موش های صحرایی نر سالم

541. 

بهینه سازی نسبت مؤثر اسید های چرب آلفا-لینولنیک اسید و لینولئیک  اسید بر تکثیر و تمایز برون تنی سلول های بنیادی  و اجدادی  عصبی جنینی موش

542. 

بررسی اثر کورکومین بر سمیت القا شده توسط سدیم متابی سولفیت بر پارامترهای اسپرم و بافت بیضه موش صحرایی نر

543. 

بررسی اثر ملاتونین بر بافت مخچه نوزاد موش صحرایی  بدنبال آسیب ناشی از مصرف خوراکی کلرید کادمیوم در دوران بارداری و شیردهی

544. 

بررسی میزان بقا و عوامل مرتبط با آن در بیماران تالاسمی ماژور استان کهکیلویه وبویر احمد طی سالهای 94-1375

545. 

بررسی متناسب بودن تجویزات دارویی در بیماران سالمند بستری قبل و بعد از طرح تحول سلامت با استفاده از ابزارهای STOPP/START، شناسایی عوامل موثر بر تجویزات نامناسب و ارائه راهکارهای مناسب؛ مطالعه موردی بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان و یاسوج

546. 

مقایسه تاثیر فیزیوتراپی سینه و تمرینات تنفسی بر میزان فعالیتهای روزانه زندگی و خستگی بیماران انسدادی مزمن ریوی

547. 

تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابتی وابسته به انسولین

548. 

بررسی تجزیه فتوكاتاليستي دیازینون  با استفاده از نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم داپ شده با آهن در حضور اشعه ماورا بنفش از محیط آبی

549. 

تاثیر ورزش های ایزومتریک بر میزان ناتوانی و وضعیت تعادل در بیماران مالتیپل اسکلروزیس شهر یاسوج

550. 

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از سندرم متابولیک در زنان بالای۴۰ سال غیر یائسه در شهر گچساران در سال 1394

551. 

مطالعه کیفیت فیزیکی وشیمیایی آب شرب روستاهای منطقه  تلخاب ،باشت 1394.

552. 

تاثیر توانبخشی قلبی مبتنی بر ورزش پس از مداخلات کرونر از راه پوست  بر میزان ظرفیت عملکردی و خستگی بیماران کرونر قلبی

553. 

رابطه ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی با سلامت روان و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1394

554. 

ژنوتایپینگ  ايزوله هاي اشریشیا کلی دارای ژن های بتالاکتاماز SHV، TEM، CTX-M-1، CTX-M-3 به روش مولکولی ERIC-PCR جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر یاسوج در سال 94-93

555. 

طرح: تاثیر رایحه درمانی گل یاس با و بدون ماساژدرمانی بر شدت علائم شایع بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

556. 

بررسی تأثیر روان درمانی گروهی مبتنی بر درمان شناختی - رفتاری  بر اضطراب اجتماعی واضطراب امتحان دانش آموزان دختر 14-16 سال دبیرستانهای شهر یاسوج

557. 

بررسی برخی عوامل موثر بر طول مدت شیردهی و الگوی از شیر گرفتن کودکان در استان کهیلویه وبویر احمد با استفاده از آنالیز بقاءدر سال 1394

558. 

بررسی شیوع انواع آلودگی باکتریایی و حساسیت آنتی بیوتیکی کشت های حلق نوزادان بستری شده در بخش NICU و کودکان ‏بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج، سال 1394

559. 

بررسی شیوع انواع آلودگی باکتریایی و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در کشت های خون نوزادان مبتلا به سپسیس بستری شده در بخش NICU و کودکان بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج، سال 95-1394

560. 

بررسی  خود ارزیابی میزان موفقیت در یادگیری مهارت های بالینی و تبیین عوامل مرتبط با آن در پیش کارورزان و کارورزان  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در دو سال آخر دوره بالینی

561. 

بررسی رابطه پاداش های مالی با عملکرد و رضایت شغلی (مطالعه موردی : کارکنان بیمارستان شهید بهشتی یاسوج )1394

562. 

ارزیابی مواجهه با عوامل ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی و تاثیر مداخلات ارگونومی بر کاهش آنها در کارگران پرورش دهنده گاو شیری

563. 

بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره آبی- الکلی گل سرخ (Rosa damascena) و پلی اتیلن گلیکول در درمان یبوست مزمن کودکان بالای یک سال

564. 

اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) شهر یاسوج

565. 

بررسی ارتباط بین سطوح سرمی لیپاسین و اریسین با چاقی و میزان مقاومت به انسولین

566. 

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانوادگی مادران دارای فرزند تالاسمی ماژور

567. 

تدوین ابزار و ارزیابی سواد سلامت سالمندان شهر یاسوج در سال 1394-95

568. 

مقایسه تأثیر نقاشی درمانی کودکان توأم و بدون آموزش مهارت­های فرزند پروری به مادران بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش­فعالی

569. 

ارزیابی آگاهی ، نگرش و عملکرد  پرستاران نسبت به حفاظت پرتویی در بیمارستان های شهر یاسوج در سال 1394.

570. 

اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زیتون بر میزان بیان ژن VEGF در عضله دچار ایسکمی در مدل ایسکمی  Hind limb در رت

571. 

مقایسه تاثیر آموزش یادگیری مسالمت آمیز و روایت درمانی بر هوش هیجانی دانش آموزان  دختر پایه ششم دبستان

572. 

بررسی جذب آلاینده ها بر روی کربن نانو لوله اصلاح شده و دکوره شده با نانو ذرات

573. 

بررسي ميزان پراكسيد هيدروژن(H2O2) موجود در روغن هاي مصرفي واحدهاي ساندويچي در شهر یاسوج 1394.

574. 

مقایسه سطح پلاسمایی miR-146a، miR-27a، miR-34a و miR-149 در افراد مبتلا به تنگی عروق کرونر و افراد

575. 

بررسی مقایسه اثر امپرازول، اس امپرازول و لانزوپرازول بر ریفلاکس  معدی/مروی کودکان 2 تا 24  ماهه مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج درسال 94

576. 

بررسی تأثیر N-استیل سیستئین بر نشانگرهای التهابی وبیوشیمیایی بیماران همودیالیزی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1394

577. 

بررسی تاثیر کافئین بر خس خس در کودکان 3ماه تا 36 ماه

578. 

بررسی شیوع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در زنان 49-10 سال همسردار استان کهگیلویه و بویراحمد در

579. 

" بررسی اپیدمیولوژیک سرطان در شهرستان بویراحمد در سال های 1394 -1390 و مقایسه اطلاعات ثبت شده در معاونت بهداشتی و مراکز ارائه خدمت به بیماران سرطانی

580. 

دانش ، نگرش و عملکرد مادران نوزادان بستری در بخش نوزادن در زمینه یرقان نوزادی در سال 1394

581. 

مقایسه تاثیر تزریق موضعی بوپیواکائین با  ترکیب لیدوکائین و اپی نفرین بر درد پس از عمل جراحی برداشتن لوزه

582. 

تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر درد عضو خیالی بیماران تحت آمپوتاسیون

583. 

بررسی شیوع هایپر کلسترولمی،   LDLبالا،  HDLپایین در ایران: مطالعه مرورسیستماتیک و متاآنالیز

584. 

بررسی شیوع سندرم متابولیک در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاانالیز

585. 

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرباشت در سال  1394.

586. 

بررسی رفتارهای غذا خوردن و ارتباط آن باBMI  در پرستاران شاغل در بیمارستان های اموزشی درمانی شهر یاسوج، سال 1394

587. 

بررسی میزان استرس در کارکنان شاغل فوریت های پزشکی استان کهگلویه و بویر احمد

588. 

بررسی ارتباط سکوت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1394

589. 

ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

590. 

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی به منظور بهبود مصرف صبحانه در دانش آموزان دختر متوسطه اول، 1394

591. 

بررسی وضعیت سرواپيدميولوژی توکسوپلاسموز در مراجعین به انتقال  خون  شهر یاسوج در سال 1394

592. 

تاثیر آموزش گروهی فرزند پروری بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال بش فعالی/ کم توجهی

593. 

مقایسه روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و تجسم هدایت شده بر شدت بی خوابی  و  درد بیماران روماتیسم مفصلی

594. 

حذف همزمانی رنگ­های کرزوییدین جی، رودامین بی و دی سولفین بلو و یون ­های فلزی کادمیم، نیکل، سرب و کروم با استفاده ازنانو ذرات مختلف سنتزی و بهینه سازی با روش پاسخ سطح

595. 

تأثیر ورزش عضلات کف لگن توأم با ذهن آگاهی بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

596. 

:    مقایسه تاثیر آرام سازی‎ ‎جکوبسون و ماساژ نقطه هوگو بر علائم حیاتی  و شدت درد ‏ بیماران کوله سیستکتومی

597. 

بررسی برهمکنش ساخارین با پروتئین P53 و آغازگر ژن P53 انسانی توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی و داکینگ مولکولی

598. 

مطالعه ویژگیهای جغرافیایی بیماری کیست هیداتید دراستان فارس در دوره ده ساله 1382-1392 با روش سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

599. 

بررسی برخی عوامل موثر در بلوغ زودرس دختران در شهر یاسوج

600. 

مقایسه تاثیر  روش حساسیت زدایی تدریجی همراه با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR)  و درمان شناختی رفتاری (CBT) بر میزان اضطراب، افسردگی  و کیفیت زندگی  بیماران مبتلا به سکته قلبی در بخش های ویژه بیمارستان امام سجاد یاسوج

601. 

بررسی شیوع سرطان معده وبرخي عوامل خطر ساز آن در مراجعه کنندگان به بخش شیمی درمانی شهر یاسوج

602. 

بررسی مقایسه ای یافته های سونوگرافی، ماموگرافی ، ام آر آی و داده های پاتولوژیک در زنان دارای درد  پستان

603. 

تعیین میزان غلظت گاز رادون در چشمه های آب یاسوج

604. 

ارزیابی کیفیت آموزش بالینی، دیدگاه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل

605. 

مطالعه کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب شرب شهر یاسوج 1395-1394

606. 

بررسی میانگین نمره افسردگی در سالمندان ایرانی: مطالعه مروری منظم و متاآنالیز

607. 

رابطه سطح سرمی استروژن با بیماری های قلبی-عروقی

608. 

رابطه سطح سرمی منیزیم سولفات و آریتمی قلبی: مطالعه متاآنالیز

609. 

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطروارتباط آن باحمایت های اجتماعی ادراک شده دربین نوجوانان شهریاسوج درسال 1395

610. 

بررسی وضعیت تغذیه و دریافت مواد غذایی در بزرگسالان 20 تا 60 سال شهر یاسوج سال95-94

611. 

بررسی شیوع و علل سوء تغذیه در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاانالیز

612. 

میانگین نمره هوش با مقیاس وکسلر در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

613. 

بررسی میزان پراکسید هیدروژن در روغن های مصرفی شیرینی فروش ها در شهر یاسوج سال1395

614. 

بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی UV/ZnO در حذف جنتامایسین از محلول آبی.

615. 

شیوع اضطراب در ایران : مرور سیستماتیک و متاآنالیز

616. 

اندازه­گيری غلظت فلزات گياه Suaeda maritime با ICP بعد از فرايند هضم با مايکرويو

617. 

بدست آوردن الگوی متابولیتی بیماران سل ریوی مقاوم به دارو، بیماران سل ریوی حساس به دارو و افراد سالم و مقایسه این الگو با هم

618. 

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر یاسوج در سال 1395

619. 

بررسی ارتباط بين سطح سرمي ويتامين     D و پيامد قلبي  عروقي ناشی از آن: مطالعه متاانالیز

620. 

برآورد شیوع ایدز  و عوامل خطرساز آن: مطالعه سیستماتیک و فراتحلیل.

621. 

میانگین نمره افسردگی در دانشجویان ایرانی بر اساس مقیاسGHQ-28 : مطالعه ی مروری منظم و متاآنالیز

622. 

مقایسه ی تاثیر تمرینات کوکسی-کاوتورن و فرانکل بر تعادل و ابعاد خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

623. 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر در مورد خودآزمایی پستان در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395

624. 

بررسی آلودگی های قارچی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای شنای شهریاسوج در بهار 1395

625. 

بررسی مشخصات جمعیتی افراد توبکتومی و وازکتومی شده استان کهکیلویه و بویراحمد در طی سال های 1390 - 1368

626. 

مقایسه حمایت اجتماعی ، سلامت روانی و رابطه بین آن ها در دانشجویان دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد 1394

627. 

بررسی فایلوژنتیک گونه لیشمانیا جدا شده از اسلاید های آسپیراسیون مغز استخوان بیماران کالا آزاری مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز

628. 

بررسی تأثیر روان درمانی فردی با محوریت خودکارآمدی بر کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور

629. 

تعیین وضعیت تغذیه و ترکیب بدنی دختران دبیرستانی شهر یاسوج

630. 

بررسی میزان شیوع دیابت بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج

631. 

طرح های مصوب 945

632. 

الگو رده بندی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تشخیص بیماری روماتیسم مفصلی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان فازی

633. 

بررسی ارتباط بین  تغییرات سطح سرمی پروکلسی تونین با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به پیلونفریت حاد SIRS مثبت

634. 

تهیه و اصلاح نانو لوله های کربنی به منظور حذف همزمانی رنگ ها ی آزو و یون های فلزی

635. 

بررسي تاثير شستشوی معده با محلول بی کربنات سدیم بر بقاء و عوارض بیماران دچار مسمومیت با قرص  فسفید آلومینیوم مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج طی سالهای 1394-1390

636. 

شیوع اختلالات بینایی در دانش آموزان ایرانی: مطالعه متاآنالیز

637. 

ارزیابی عملکرد عصاره بلوط بومی استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان منعقد کننده طبیعی در فرآیند تصفیه آب

638. 

شیوع چاقی در دانش آموزان ایرانی : مطالعه ی مروری منظم و متاآنالیز

639. 

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالی استان  بر اساس مدل الگوی سلامت کامل

640. 

بررسی مشخصات جمعیتی افراد توبکتومی و وازکتومی شده استان کهکیلویه و بویراحمد در طی سال های 1390 - 1368

641. 

مقایسه تاثیر تدریس به شیوه سخنرانی وآموزش توسط همتایان بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان

642. 

تأثیر حرکات غیرفعال اندام تحتانی بر پارامترهای همودینامیکی و تهویه ای بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه

643. 

بررسی شیوع فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در ایران در سال های 1394-1374: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

644. 

تعیین کیفیت آموزش باليني از ديدگاه  کارورزان بالینی رشته پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395

645. 

بررسی اثر روغن دانه گیاه قدومه بر  تکثیر و تمایز برون تنی سلول های بنیادی و پیش ساز عصبی جنینی

646. 

تأثیرتمرینات تسهیلی عصبی عضلانی عمقی برقدرت عضلانی و فعالیت های روزمره زندگی بیماران سکته مغزی

647. 

تاثیر هیپنوتیزم گروهی بر هوش معنوی و  شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

648. 

تأثیر ورزش عضلات کف لگن بر شاخص های بهبود زخم زنان پس از اعمال جراحی کولورکتال

649. 

مقایسه تأثیر شیردهی توسط مادر و اشباع حسی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و واکنش های رفتاری درد شیرخواران پس از تزریق واکسن پنتاوالان در چهار و شش ماهگی.

650. 

تعیین میزان آلودگی انگلی سبزیجات خام خوراکی مزارع سبزیکاری منطقه امامزاده جعفر در بهار سال 1395.

651. 

مقایسه اثرداروی لیتورکسBوتامسولوسین بر  بهبود درد کلیوی ودفع سنگهای ادراری بعدازانجام عمل ESWLدربیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 94-1393

652. 

بررسی کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی UV+ Fe3o4/Sio2/Tio2  در حذف آلاینده آنیلین از محلول آبی

653. 

بررسی بار اقتصادی  و بار بیماری سرطان معده در استان کهگیلویه وبویر احمد در سال 1394

654. 

بررسی وضعیت مصرف صبحانه در دانش آموزان دختر مقطع دوم و سوم دبیرستان شهر یاسوج در سال تحصیلی  1394-95

655. 

بررسی وضعیت تغذیه با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در شیرخواران زیر 6 ماه  شهریاسوج در سال95

656. 

بررسی ارتباط بین شاخصهای منتخب خونی و زایمان ترم و پره ترم در خانم های مراجعه کننده شهر یاسوج

657. 

مقایسه تاثیر هیپنوتراپی  با آموزش مولفه های هوش معنوی بر اضطراب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

658. 

مقایسه تاثیر ماساژ یخ و باند سی بر میزان تهوع و استفراغ حاد و تاخیری ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

659. 

بررسي اثر روغن دانه گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L)بر  تکثیر و تمایز سلول های بنیادی و پیش ساز  عصبی ناحیه هيپوتالاموس موشهاي نر بالغ

660. 

بررسی سطح آگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان دستیاری پزشکی تخصصی و اینترن در رابطه با سرطان دهان در شهر یاسوج در سال 1395

661. 

تأثیر رایحه عصاره بهار نارنج بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی شهر یاسوج در سال 1395.

662. 

تعیین میزان نیترات ونیتریت در منابع آب زیرزمینی روستایی ناحیه گچساران در سال1395

663. 

بررسی  میزان رد رادیوگرافی ها در مراکز رادیولوژی یاسوج و عوامل موثر بر آن در سال 1395

664. 

مقایسه تاثیر خروج زودهنگام از تخت با خروج تدریجی توام با فعالیت در تخت بر شاخص های همودینامیک و عوارض ناشی از عمل گاسترکتومی آستینی

665. 

تعیین وضعیت بهداشت و مدیریت پسماند بیمارستان شهید آیت الله بهشتی شهر شیراز 1395.

666. 

بررسی وضعیت ترکیب بدنی  بیماران مبتلا به دیابت نوع2 شهر یاسوج درسال 1395

667. 

شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به کلینیک زنان، پلی کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج در سال 1395 -1396 با روش PCR-RFLP

668. 

اثربخشی مداخله مبتنی بر الگوی باور سلامت بر میزان رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قبلی ساکن شهر یاسوج

669. 

بررسی شیوع اختلالات خوردن و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهر یاسوج در سال 1395

670. 

بررسی مقایسه ای پارامترهای هماتولوژیکی کارکنان پزشکی شرکت کننده درپروسه فلوروسکوپی مداخله ای در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال های 1393 تا 1394

671. 

بررسي سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید در عشایر شهرستان بویراحمد در سال 1395

672. 

بررسی علل عدم اقدام به کاهش وزن در زنان چاق و دارای اضافه وزن شهر یاسوج در سال 1395

673. 

بررسی توزیع فراوانی فشار خون کارمندان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درسال 95

674. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی و نانو ساختار چهارچوب فلزی آلی شماره 5 (MOF-5) بر بیان ژن آلکالین پروتئاز سوش های استاندارد و بالینی پسودومناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی

675. 

بررسی برخی عوامل خطر ابتلا به سرطان پروستات در شهر یاسوج در سال 1395

676. 

تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر باکتری سودوموناس آئروژینوس

677. 

مقایسه ی تاثیر تن آرامی پیشرونده عضلانی با پیاده روی آرام بر  امید به زندگی و خود کارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندی شهرستان یاسوج

678. 

بررسی فراوانی اینتگرونهای کلاس یک، دو و سه و تعیین کاستهای ژنی مقاومت در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به آنتی بیوتیک، جمع آوری شده از بیمارستان آموزشی نمازی شهر شیراز در سال 1395

679. 

بررسی میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان ابتدایی پایه اول و ششم شهر یاسوج در سال 1395

680. 

بررسی وضعیت دریافت اسید چرب امگا ۳ در بزرگسالان ۲۰ تا ۶۰ سال شهر یاسوج در سال ۹5

681. 

ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان های شهر یاسوج در مواجهه با حوادث غیر مترقبه در سال 1395

682. 

بررسی تاثیرعصاره گیاه علف چشمه بر هیپر بیلی روبینمی نوزادان بستری در بیمارستان های یاسوج

683. 

بررسی میزان آگاهی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی  شهر یاسوج از دیابت نوع 2 در سال 1395

684. 

علل افزایش تمایل به سزارین و میزان آگاهی از عوارض آن در زنان متقاضی سزارین انتخابی در شهر یاسوج در سال 1395.

685. 

بررسی ارتباط بین ملاتونین و پروکلسی تونین در سرم خون  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

686. 

بررسی فراوانی نسبی ژن‏های ویرولانس (algD ، plcH ، lasB) و مقاومت آنتی‏بیوتیکی (متالوبتالاکتامازIMP) در سویه‏های پسودوموناس آئروژینوزاجداشده از نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان آموزشی امام سجاد (ع) یاسوج و  بیماران بستری دربیمارستان آموزشی نمازی شیراز در سال 1395-1394

687. 

بررسی شیوع کم خونی وبرخی عوامل مرتبط با آن در شیرخواران 12-6 ماهه مناطق روستایی شهرستان بویراحمد در سال 1395

688. 

تاثیر یک برنامه آموزش معنوی بهمراه آموزش یوگای مبتنی بر مدل فرانظریه ای برشادکامی سالمندان مرد

689. 

ارزیابی غلظت ترکیبات آلی فرار کل و مونوکسید کربن  در هوای  شهر یاسوج سال95-1394.

690. 

بررسی رعایت (میزان انطباق) استانداردهای حفاظت پرتویی و دزیمتری واحدهای تشخیصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

691. 

بررسی رفتار سلول های فیبروبلاستی پوست بر روی داربست سه بعدی الکتروریسی شده در حضور هیالورونیک اسید

692. 

تاتیر بیو­نانوساختارهای آلی فلزی بر بیان ژن  mecA در سوش های بالینی و استاندارد باکتری استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین

693. 

پیش تغلیظ و اندازه گیری سموم کربوفوران، کارباریل و پروپوکسور در آب های محیطی با استفاده از نانو ذرات سولفید روی پوشش داده شده بر سطح همزن مغناطیسی و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

694. 

تاثیر بیونانو ساختارهای آلی فلزی بر بیان ژن oprD در سوش های بالینی و استاندارد پسودوموناس آئروژینوزا

695. 

تاثیر بیو نانوساختارهای آلی فلزی بر بیان ژن  Rsba سوش های استاندارد و بالینی باکتری پروتئوس میرابیلیس

696. 

بررسی پلی مورفیسم rs2245214 ژن ATG5  و پلی مورفیسم  2645429 rs  ژن فارنسیل دی فسفات فارنسیل ترانسفراز 1 در بیماران مبتلا به سرطان ریه

697. 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی باور سلامت بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی - عروقی در زنان 45 -30ساله شهر سی سخت

698. 

ارزشیابی شرایط بهداشتی واحد های تولید ابنیات سنتی در شهر یاسوج سال 1395

699. 

تحلیل عوامل مرتبط با مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ثبت شده در مرکز درمان بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:طراحی مورد شاهدی

700. 

بررسی موانع انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، سال 1395

701. 

مقایسه تاثیرآموزش حضوری و کتابچه آموزشی بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به دیابت نوع اول

702. 

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه مدیریت ریسک حوادث و بلایای طبیعی(سال 1395)

703. 

مقایسه تاثیر  روغن زیتون  و عسل بر بهبود زخم پای دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

704. 

بررسی  خطر  بروز بیماری قلبی- عروقی برمبنای  امتیاز فرامینگهام در کارکنان  ادارات شهر یاسوج ،درسال1395

705. 

تاثیر مداخلات مبتنی بر مدل خود مدیریتی5 A برشدت خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

706. 

بررسی مقایسه ای افسردگی پس از زایمان در زایمان های طبیعی و سزارین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395

707. 

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی بر میزان مصرف نمک در شهر یاسوج

708. 

مقایسه تاثیر دو روش مواجهه زودرس و شبیه سازی عملی در یادگیری و مهارت دانشجویان پرتوشناسی در درس روشهای های پرتونگاری 1

709. 

مقایسه تأثیر آموزش تاب آوری به دو شیوه تدریس برگشتی و سرویس پیام کوتاه بر استرس مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

710. 

بررسی رابطه بین گرایش به مدرنیته و سلامت روان  مردم استان کهگیلویه و بویراحمد.

711. 

بهینه سازی فرایند بیوفیلتراسیون جهت حذف استون از جریان هوا

712. 

بررسي کيفيت مراقبت پرستاري از ديدگاه بيماران در مراکز آموزشي درماني شهر ياسوج.

713. 

بررسی شیوع  کمخونی در دانشجویان  دختر شاغل به تحصیل در  دانشگاههای  شهر  یاسوج در سال 1395

714. 

بررسی برخی شاخص های سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج

715. 

بررسی فاکتورهای کنترل کننده دیابت در بیماران دیابتی توع 2 مراجعه کنننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج در سال 1395

716. 

بررسی استفاده از انواع شبکه های اجتماعی موبایلی، انگیزه های استفاده کاربران و نظر آنان نسبت به کارکردهای این شبکه ها: یک مطالعه ملی

717. 

فرمول‌بندی نانوسامانه لیپوزومی برای دارورسانی همزمان داروهای کورکومین و سیس-پلاتین

718. 

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره سه گیاه سنبله کرک‌دار (Stachys pilifera)، اسطوخدوس (Lavandula stoechas) و مریم نخودی (Teucrium polium) و بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

719. 

تعیین الگوی انتی بیوتیک مصرفی در بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد و کلینیک شهید مفتح یاسوج از طریق کشت ادرار در سال 93-94

720. 

بررسی  شیوع ریفلاکس معدی-مروی و عوامل مرتبط با آن در شیرخوران زیر6ماه شیر خشک‌ خوار و شیر مادر خوار مراجعه کننده به درمانگاه شهید مفتح سال 1395

721. 

بررسی تاثیر  عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه هوفاریقون  Hypericum perforatum) ( بر القای آپوپتوز دررده های سلول های سرطانی HT-29 , MDA-MB-468 انسان

722. 

مطالعه اثر ضد التهابی و ضد سرطانی عصاره متانولی دانه زنیان بر رده های سلولی RAW264و 4T1

723. 

بررسی تاثیر محلول سیترات پتاسیم بر پیشگیری از تشکیل سنگهای ادراری و رسوب کلسیم کلیوی در نوزادان بستری در  NICU و بخش نوزادان بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395

724. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی  اندام هوایی گیاه رزماری بر سمیت کلیوی القائ شده توسط ونکومایسین در رات

725. 

تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه نسترن کوهی (Rosa canina L.)بر سمیت کلیوی القاء شده توسط جنتامایسین در موش صحرایی نر

726. 

تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه نسترن کوهی(Rosa canina L.)بر سمیت کلیوی القاء شده توسط ونکومایسین در موش صحرایی نر

727. 

تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی شقایق کوهی (Glaucium Elegance) بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر

728. 

بررسی شاخص تغذیه سالم افراد بزرگسال بالای 19سال ساکن مناطق شهری شهرستان بویراحمد در سال 1395

729. 

مقایسه انعطاف پذیری روانشناختی  بین بیماران مبتلا به پر فشار خون، زخم معده   و افراد عادی

730. 

رابطه بین خودکارامدی ،خود تنظیمی، تکانشوری و شاخص توده بدنی با نقش واسطه ای رفتارهای خود مراقبتی (سبک زندگی): مدل معادلات ساختاری

731. 

شیوع باکتری لژیونلا در منابع و سیستم های آبی بیمارستان های شهر یاسوج

732. 

بررسی ارتباط  کیفیت زندگی ورضایت زناشویی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بویراحمد سال1395

733. 

ارزیابی توکسیسیتی و ژنوتوکسیسیتی آب مصرفی شهر یاسوج با استفاده از آزمون آلیوم سپا

734. 

جداسازی و شناسایی کلی فرم های روده ای از آب معدنی های توزیع شده در سطح شهر یاسوج

735. 

بررسی شیوع آلودگی کلی فرم های روده ای در تخم مرغ های صنعتی شهر یاسوج

736. 

بررسی میزان فراوانی نسبی دیابت نوع یک، پارامترهای آزمایشگاهی مرتبط و عوارض بالینی آن در مراجعه کنند گان به کلینیک و مراکز دو.لتی و خصوصی شهرستان بویراحمد در سال 1395

737. 

بررسی اثر ملاتونین برغلظت عناصر معدنی کمیاب (روی و مس) و ساختار بافتی کلیه نوزاد موش صحرایی بدنبال سمیت ناشی از کلرید کادمیوم در دوران بارداری

738. 

بررسی علل مستعدکننده کتواسیدوز دیابتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد و شهید بهشتی با تشخیص DKA در شهرستان بویراحمد ازبهار 1391 تا بهار 1395

739. 

بررسی وضعیت برخورداری از حمایت اجتماعی در زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد و عوامل مرتبط با آن

740. 

بررسی رابطه بین سبک­های دلبستگی، همدلی، خودمهارگری و وضعیت روانی با پرخاشگری در افراد اقدام به خودکشی و افراد عادی

741. 

بررسی فراوانی ژنهای مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از بيماران سوختگي در بيمارستان طالقاني شهر اهواز

742. 

بررسی ارزش تشخیصی تست های غربالگری سندروم داون در سه ماه اول بارداری

743. 

اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در شهرستان بویر احمد و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی،سبک زندگی و شخصیت والدین

744. 

بررسی مقایسه ای اثر لیورگل و ویتامین E  بر آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی در مراجعه کنندگان به کلینیک درمانی شهید مفتح یاسوج در سال1395

745. 

بررسی فراوانی نسبی بی اختیاری ادراری وبرخی عوامل مرتبط با ان در زنان مراجعه کننده به کلینیک ارولوژی یاسوج در سال 95

746. 

مقایسه نتایج سنگ شکنی از راه مجرا با سنگ شکن پنوماتیک و سنگ شکن لیزری در سال های 95-94-93 در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

747. 

بررسی  ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برون تنی و اثرات ضدسرطانی عصاره میوه عروسک پشت پرده(Physalis alkekengi)بارگذاری شده در نانوذره کیتوزان بر روی رده سلولی HT29

748. 

بررسی اثرحفاظتی مواجهه اولیه باامواج رادیویی Wi-Fi(2.4GHZ) برکاهش کیفیت اسپرم وبافت بیضه موش صحرایی متعاقب مواجهه باگرما

749. 

اپیدمیولوژی سنگ های دستگاه ادراری در کودکان مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج طی سالهای93-94-95

750. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سنبله ای کرکدار (Stachys pilifera Benth) بر القای آپوپتوز در رده سلولی HT29 سرطان کولورکتال انسانی

751. 

بررسی شیوع میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع۲  مراجعه کننده به کلنیک  مفتح  یاسوج در سال 1395

752. 

بررسی میزان افلاتوکسین توتال در برنج های مصرفی (چمپا، شمیم، گرده،فجر )شهر یاسوج

753. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آستراگالوس اوینوس (Astragalus ovinus) بر القای آپوپتوز در رده های سلول های سرطانی HT-29 , MCF7 انسان

754. 

تعیین وضعیت بهداشت و مدیریت پسماند بیمارستان شهید رجایی گچساران 1395.

755. 

بررسی اپیدمیولوژیک کمردرد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در سال 1395

756. 

بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج طی سال های 1390 الی 1394 با تاکید بر روش های تشخیصی

757. 

بررسی وضعیت بهداشت محیط درهتل های شهر یاسوج در سال1395.

758. 

مقایسه تاثیر تزریق پتیدین به دو روش مداوم  و متناوب درکنترل درد  بیماران بعد از جراحی شکم

759. 

بررسی میزان آگاهی و آمادگی دندانپزشکان شهر یاسوج از فوریت‌های پزشکی در مطب‌ها و درمانگاه‌های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۵.

760. 

مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف پا و تمرینات کششی بر شدت درد و ابعاد خستگی بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی

761. 

بررسی وضع تغذیه بیماران بستری در بیمارستان های شهید بهشتی و امام سجاد(ع) یاسوج در سال 1395

762. 

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی علف چشمه و برگ گردو بر شاخص های بیوشیمیایی خون و تغییرات بافتی کبد و کلیه متعاقب سمیت ایجاد شده با تترا کلرید کربن در موش های صحرایی

763. 

بررسی وضعیت سرواپیدمیولوژی و ژنوتیپ های توکسوپلاسموزدر بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی و بیماران همودیالیزی درشهریاسوج در سال 1395

764. 

بررسی میزان آگاهی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ازعوامل ایجاد کننده فشار خون بالا و عوارض ناشی از آن در شهریاسوج سال 1395

765. 

بررسی ارتباط دلبستگی به خدا با اضطراب، افسردگی و استرس در دانشجویان شهر یاسوج 1395

766. 


767. 

بررسی  میزان آلودگی فلزات سنگین جیوه ، کادمیوم و سرب در ماهیان قزل­آلا در یاسوج

768. 

بررسی تاثیر سوش های لاکتیکی جدا شده از نوشیدنی سنتی لبنی ایرانی ،"ریچال شیری " بر کاهش کلسترول در محیط آزمایشگاهی.

769. 

شناسایی قارچ های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج در سال 1395 -1396 با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و تعیین توالی

770. 

بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی یاسوج ، مازندران، مشهد، ایران، شهید بهشتی، اصفهان، بابل، شیراز، گلستان، ایلام، رفسنجان ، یزد، تبریز، ارومیه، خراسان شمالی، سبزوار و  کردستان در سال 1395

771. 

بررسي سطح سرمي سيستاتينC در بيماران دريافت كننده کلیستین و ارتباط آن با سميت كليوي ناشي از کلیستین طي سالهاي 95-94 در بيمارستان الزهراء اصفهان

772. 

ساخت دستگاه قطران گیری

773. 

بررسی بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر دهدشت در سال 1395

774. 

ارزیابی مقایسه ای وضعیت بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر یاسوج بارهنمود مرکز سلامت و محیط کاروزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی درسال 1395

775. 

بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه زرشک و جفت بلوط بر آکنه تولید شده توسط پروپیونی باكتريوم آکنس به روش تجربی در موش آزمایشگاهی

776. 

بررسی اثر ورزش هوازی و عصاره هیدروالکلی علف چشمه بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در رت های قرار گرفته در معرض اشعه الکترومغناطیس مایکروویو ساطع شده از روترهای Wi-Fi

777. 

بررسی وضعیت امنیت غذایی در زنان متاهل سنین باروری مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در سال 1395

778. 

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از عفونت های ادرای افراد بستری در بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1395

779. 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه قرصعنه (Eryngium campestre) بر سمیت ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن در موش های صحرایی  نر

780. 

بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهر یاسوج در سال  1395.

781. 

بررسی غلظت فلزات سنگین(سرب،کادمیم،کروم)در آبهای معدنی و بطری شده عرضه شده  درفروشگاه های شهر یاسوج فصل زمستان سال 1395

782. 

بررسی مقایسه تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی موسیر(Allium hirtifolium Boiss.) و ویتامینE بر سمیت کلیوی القاء شده توسط سیس پلاتین در موش صحرائی نر

783. 

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سواد تغذیه ای معلمان ابتدایی شهریاسوج در سال 1395

784. 

بررسی زمین شناسی پزشکی شهرستان دهدشت با تاکید بر جایگاه زمین شناسی در اختلالات تیروئید

785. 

بررسی سندروم متابولیک درکارکنان رسمی  شاغل در صنعت نفت گچساران در سال 1395.

786. 

تعیین فراوانی آلودگی کلی فرمهای روده ای رودخانه بشار درشهر یاسوج درفصول مختلف سال

787. 

بررسی مصرف فست فود ها و عوامل موثر در گرایش به آن در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر یاسوج 1395

788. 

بررسي اثر کورکومین  بر ديابت تجربي ناشی از دگزامتازون در موشهاي سفيد صحرايي نر نژاد ویستار

789. 

بررسی فراوانی نسبی افراد HBs Ag مثبت در افراد در معرض خطر شهر دهدشت در سال 1395

. 

طرح های تحقیقاتی 1396
 790  بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی روستایی ناحیه گچساران در بهار سال 1395.
 791  بررسی آلودگی های قارچی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای شنای شهریاسوج در بهار1395
 792  تاثیر ورزش های ایزومتریک بر میزان ناتوانی و وضعیت تعادل در بیماران مالتیپل اسکلروزیس شهر یاسوج
 793  بررسی اثرحفاظتی عصاره آبی جفت بر زخم کولون القا شده توسط اسید استیک در  رت
 794  بررسی خواص آنتی اکسیدانی  و اثر ضد التهابی آب جوجه با استفاده از مهارکنندگی رادیکال اکسید نیتریک
 795  بررسی تاثیر درمانی عصاره ی هیدرو الکلی ریشه شیرین­بیان  بر روی سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی
 796  بررسی تاثیر عصاره ی هیدرو الکلی شبدر قرمز (Trifolium pretense) بر روی سندرم تخمدان پلی کیستیک القا شده توسط لتروزول در موش صحرایی
797 تاثیر مداخله خانواده محور برکنترل دیابت نوع2
798 مقایسه­ی کارایی دستگاه سنگ شکن دورنیر دلتا2 در درمان سنگ­های کلیه و حالب فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 93-94
799 تعيين خواص آنتي اکسيداني و  سميت مواد غذايي پخته شده با سيستم مايکروويو با استفاده از آرتميا اورميانا
800 بررسی اثرات ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی اندامهای هوایی گیاه گل کاغذی (Helichrysum oligocephalum DC) در رت و موش سوری  
   

 

 

 

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:159
بازديد اين صفحه:5464
تعداد کل بازديد:510187