پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

حوادث ترافیکی (ماده 92)

حوادث ترافیکی (ماده 92)

حوادث ترافیکی (ماده(92

آئین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

تاریخ ابلاغ 9/11/86

ماده 1- در اجراي مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه بيمارستانهاي عمومي ،‌ تخصصي و مراكز درماني دولتي و غيردولتي موظفند نسبت به پذيرش ، درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگي اعم از سرپائي و بستري اقدام نمايند .

تبصره 1 : مصدوم

در اين دستورالعمل به فردي اطلاق مي گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگي با وسايل نقليه موتوري به خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با آسيب ايجاد شده نياز پيدا مي كند .

تبصره 2 : منابع مالي

منابع مالي لازم مطابق مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تامين خواهد شد .

ماده 2- شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند هنگام صدور بيمه نامه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد عوارضي معادل 10% حق بيمه را طي يك فيش جداگانه دريافت و به حساب درآمد اختصاصي شماره 1441 خزانه داري كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصي وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه واريز نمايند .

ماده 3- كليه بيمارستانها و مراكز درماني دولتي و غيردولتي هنگام پذيرش و طي زمان بستري مصدومين مشمول اين دستورالعمل ، حق دريافت هيچگونه وجهي ندارند .

ماده 4- عدم پذيرش مصدومين مشمول اين دستورالعمل توسط بيمارستانها يا مراكز درماني و يا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذيرش تخلف محسوب و مطابق قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب سال 1354 عمل خواهد شد .

ماده 5- در صورتي كه اولين بيمارستان يا مركز درماني كه مصدوم به آن مراجعه مي كند امكانات تخصصي براي درمان مصدوم را نداشته باشد بيمارستان موظف است ضمن پذيرش و انجام اقدامات اوليه نظير احياء و تثبيت نمودن شكستگي ها ، بيمار مصدوم را به بيمارستان يا مركز درماني ديگري كه داراي امكانات مربوطه است معرفي و اخذ پذيرش نمايد مراكز ياد شده موظف به پذيرش بيمار مصدوم مي باشند .

ماده 6- كليه هزينه هاي مصدومين مشمول اين دستورالعمل بر مبناي تعرفه هاي دولتي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت خواهد شد .

ماه 7- در مواردي كه بيمار مصدوم مشمول اين دستورالعمل در ابتدا توسط بيمارستان خصوصي پذيرش شده باشد بيمارستان خصوصي موظف است پس از انجام اقدامات درماني اوليه نظير احياء بيماران و تثبيت شكستگيها ، بدون اخذ هيچگونه وجهي مراتب را به ستاد هدايت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد . ستاد هدايت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذيرش و اعزام اينگونه بيماران به بيمارستان دولتي اقدام نمايد .

تبصره : در صورتي كه بيمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غيردولتي باشد مابه التفاوت هزينه توسط خودمصدوم پرداخت خواهد شد .

ماده 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است كليه هزينه هاي درمان مصدومين اعم از بستري و سرپائي از جمله دارو ، ملزومات مصرفي ، پروتزها و خدمات پاراكلينيك از هنگام پذيرش تا پايان روزهاي پيگيري مندرج در كتاب كاليفرنيا را تامين نمايد . بديهي است هزينه هاي ثانويه از قبيل خارج كردن پيچ و پلاك و يا درمان عوارض ديررس و موارد مشابه پس از پايان روزهاي پيگيري فوق الذكر مشمول اين دستورالعمل نمي باشد .

ماده 9- مصدومين مشمول اين دستورالعمل براي استفاده از تسهيلات مربوطه تا هنگام ترخيص از بيمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذيصلاح اخذ و به مركز درماني مربوطه ارائه نمايند .

تبصره 1 : مدارك مثبته :

به اسنادي اطلاق مي گردد كه دال بر تاييد وقوع حادثه ترافيكي منجر به مصدوميت باشند و حداقل شامل يكي از موارد ذيل مي باشد :

1- كروكي

2- گزارش مراجع انتظامي يا احكام و مكاتبات قضايي

3- گزارش اورژانس 115

تبصره 2 : در صورت لزوم ترخيص يا اعزام بيمار به مراكز تخصصي ديگر قبل از حصول مدارك مثبته فوق الذكر ، صورتجلسه تاييد شده توسط نيروي انتظامي مقيم در بيمارستان ( در صورت وجود ) و مقام مسئول وقت بيمارستان با امضاي رئيس بيمارستان براي پرداخت هزينه مورد قبول مي باشد .

ماده 10- هر يك از سازمانهاي بيمه گر پايه ، اسناد مربوط به مصدومين مشمول اين دستورالعمل را مورد تاييد و رسيدگي قرار داده و عملكرد مربوط به آن را به دانشگاه ذيربط ارسال می نمايند تا دانشگاه از طريق وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشكي هزينه را دريافت و به بيمارستان پرداخت نمايد .

فرآيند اجرايي اين ماده به شرح ذيل مي باشد :

1-10- با توجه به عدم تعهد سازمانهاي بيمه گر پايه در خصوص هزينه هاي بيماران تصادفي در چارچوب اين دستورالعمل ، استفاده از دفترچه بيمه درماني اين گروه از بيماران مجاز نمي باشد .

تبصره : چنانچه مصدوم دچار تروماي متعدد ( مولتيپل تروما ) باشد مبناي روزهاي پيگيري بر اساس طولاني ترين روز پيگيري خدمات مورد نياز خواهد بود .

2-10- بديهي است حق الزحمه هاي مربوط به خدمات ارائه شده به بيماران تصادفي ، مشمول K2 هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و تعرفه ترجيحي مناطق محروم و 3000 تخت نمونه و در صورت طي مراحل قانوني خواهد بود .

3-10- كليه اسناد سرپايي و بستري بيماران تصادفي همانند ساير بيمه شدگان طي ليست جداگانه اي ، توسط مركز درماني تنظيم و به جهت رسيدگي به سازمانهاي بيمه گر مربوطه ارسال مي گردد .

4-10- بيمارستان پس از تحويل اسناد به سازمانهاي بيمه گر و دريافت رسيد ، با ارسال رسيد مربوطه به دانشگاه معادل 80% رقم صورتحساب را با احتساب تنخواه گردان در اختيار ، وصول خواهد نمود .

5-10- كليه اسناد رسيدگي شده توسط سازمان بيمه گر ،‌ همراه با ليست و ذكر مبالغ تاييد شده و كسورات به حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مربوطه با اخذ رسيد ، عودت خواهد شد .

6-10- با توجه به بند « ذ » تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 كل كشور ،‌چنانچه مصدوم تصادفي فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشد و به بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي مراجعه نمايد ، بيمه شده سازمان بيمه خدمات درماني محسوب و روند رسيدگي به اسناد بيمار به عهده آن سازمان مي باشد .

تبصره : در صورت مراجعه اين گروه از مصدومين به ساير مراكز درماني ، روند رسيدگي به اسناد كمافي السابق خواهد بود .

7-10- چنانچه مصدوم تصادفي تحت هر شرايطي متحمل پرداخت هزينه هاي دارو ، ‌لوازم مصرفي ، پروتز ، پاراكلينيك در چارچوب اين دستورالعمل گردد با تاييد نماينده بيمه مربوطه ، هزينه ياد شده با درج موارد در صورتحساب مطابق فاكتور ( تا سقف ريالي پرداختي توسط سازمانهاي بيمه گر پايه در موارد مشابه ) حداكثر ظرف يك هفته پس از ارائه فاكتور معتبر توسط امور مالي بيمارستان به بيمار پرداخت خواهد شد .

8-10- در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر في مابين سازمانهاي بيمه گر پايه و بيمارستانهاي دولتي و غيردولتي در خصوص اجراي هر يك از مفاد اين دستورالعمل مراتب در كميته حل اختلاف بررسي و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

تبصره : تركيب كميته حل اختلاف شامل معاون درمان / سلامت دانشگاه / دانشكده ، رئيس بيمارستان و يك نماينده از سازمان بيمه گر مربوطه خواهد بود . بديهي است حل اختلاف مطروحه به صورت اجماع نظرات ( بدون رأي گيري ) مي باشد و در صورت عدم رفع اختلاف ، نظر شخص رياست محترم دانشگاه / دانشكده به عنوان حكم مورد تاييد طرفين جاري خواهد بود .

9-10- بازبيني مجدد اين دستورالعمل پس از گذشت 6 ماه از تاريخ ابلاغ و بر اساس مشكلات و موانع پيش آمده در مسير ارائه خدمات درماني به مصدومين حوادث ترافيكي و جريان رسيدگي به اسناد صورت خواهد پذيرفت .

ماده 11- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين دستورالعمل را هر 6 ماه يك بار تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمايد .

ماده 12- اين دستورالعمل شامل 12 ماده و 8 تبصره بوده و جايگزين دستورالعملهاي قبلي مي باشد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود .