صفحه اصلی > مدیریت بازرسی > پاسخگویی به شکایات 
بازگشت

پاسخگویی به شکایات

پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢ بازدید

واحد پاسخگویی به شکایات


تعریف
پاسخگویی به درخواست احقاق حق شهروندان از نقص یا نقص قوانین ومقررات و عدم اجرای ضوابط در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .
اهداف
1- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع
2- ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
3- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدهای تابعه به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
4- شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات .
5- بازنگری مقررات و ضوابط اجرای در واحدهای تابعه با مطالعه و تحقیق ودر خصوص شکایات واصله.
6- کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدهای تابعه

وظایف پاسخگویی به شکایات

 دریافت شکایات شفاهی و راهنمایی ارباب رجوع به مسئولان بلافصل مشتکی عنه جهت رسیدگی در جا و پاسخگویی سریع- دقیق و قوی به شاکی از طرف مسئولین تمامی واحدهای تابعه دانشگاه

- دریافت شکایات مردم(مراجعین)،پرسنل، از واحدها، کارکنان، مدیران و همچنین شکایات ارسال شده از طرف نهادهای نظارتی به صورت کتبی یا پست الکترونیک(ضمن ارائه مستندات مربوطه)

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی

- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.

- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و حتی المقدور تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

- پیگیری گزارشهای تهیه شده جهت مدیران ارشد و ریاست محترم دانشگاه و مشخص نمودن نتیجه از طرف مسئولین مربوطه به صورت مکتوب

- پیگیری های مستمر پاسخها و کارشناسی آنها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان