واحد ارزیابی عملکرد


تعریف
فرآیند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت چگونگی انجام وظایف ، فعالیت ها و نتایج حاصله
اهداف
1 –کنترل مداوم جریان امور در سازمان و واحدهای تابعه سازمان
2- شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلات سازمان و در واقع شناسایی وضع موجود و تلاش در جهت بالفعل شدن توانایی ها و ظرفیت ها
3- بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آینده
4- شناسایی هدف ها ، وظایف ، برنامه ها ، نحوه هدایت افراد در سلسله مراتب سازمانی ، امکانات و هزینه ها در سازمان
5- تخصیص منابع انسانی و امکانات در جهت اجرای برنامه های مصوب
6- بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان با واحدهای تابعه
7-ارتقاء توانمندی در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای سازمانی
8- تعیین وتشخیص احتیاجات آموزشی
9- تعیین و تشخیص موانع و مشکلات
10 – راهنمایی و ارشاد سازمان در جهت بهبود کارآمدی و بازده کار سازمان
11- ارتقاء پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها

وظایف واحد ارزيابي :

- همكاري در تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش حوزه رياست ، معاونتهاي هفت گانه دانشگاه – دانشكده ها – بيمارستانهاي تابعه – شبكه هاي بهداشتي درماني و موسسات وابسته با همكاري واحدهاي مشروحه و همچنين واحدهاي مطالعاتي ذيربط

- همكاري در اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوطه و تهيه مستندات لازم

- احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز

- همكاري و هماهنگي با شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات بررسي و تائيد فرمهاي تكميل شده و تائيد آنها بر اساس عملكرد واقعي

- پيگيري اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي واحدهاي تحت پوشش شامل واحدهاي ستادي و محیطی در دانشگاه علوم پزشكي و ارائه به سازمان مديریت در مقاطع زماني مورد درخواست .

- نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و تحليل ارزيابي هاي انجام شده با همكاري و هماهنگي واحدهاي تخصصي ارزيابي معاونتها و واحدهاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي لازم به رياست محترم دانشگاه

 

 

 

منوی اصلی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:6
بازديد امروز سايت:3887
بازديد اين صفحه:60
تعداد کل بازديد:5923371

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

ورود/عضويت در سايت