صفحه اصلی > هیئت امناء > دبیرخانه > اهداف و مأموریتهای دبیرخانه 
بازگشت

اهداف و مأموریتهای دبیرخانه

پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢ بازدید

اهداف و مأموریتهای دبیرخانه :

1 : انجام فعالیتهای مطالعاتی در زمینه های اجرایی،برنامه ریزی راهبردی و تخصصی و ارزیابی درحوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
2 : زمینه سازی برای مشارکت و هماهنگی با سایر سازمانهایدولتی/شوراها/سازمانهای مردم نهاد/سازمانهای خیریه/خیرین و ...
3 : برنامه ریزی در جهت تحقق سیاستهای مصوب هیأت محترم وزیران در حوزه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق توسعه تعامل فرابخشی دانشگاه
4 : نظارت بر تحقق سیاستهای تعیین شده در حوزه دانشگاه
5 : توسعه ظرفیتهای دانشگاه از طریق فراهم آوردن زمینه تعامل با سایر سازمانهای دولتی و شوراها