دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف معاون درمان:

 

1. تایید برنامه ریزی عملیاتی واحد ها جهت رسیدن به اهداف استراتزیک معاونت درمان

2. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تا بعه .

3. هماهنگی با سایر معاونتهای دانشگاه ( بهداشتی و آمو زشی و دانشجویی ) .

4. برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پایی .

5. برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی .

6. نظارت و ارزشیابی ضوابط استانداردو بخشها و درمانگاهها .

7. نظارت و کنترل بر نحوة رسیدگی و نظارت بر امور موسسات درمانی و خدمات پارا کلینیکی آنها اعم از دولتی ، خصوصی ، خیریه .

 

8. تهیه وتدو ین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان .

9. نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان .

10. نظارت بر نحوة همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر .

11. بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای شبکه های بهداشتی درمانی استان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده .

12. بررسی وضع موسسات درمانی در سطح استان از نظر نحوه گسترش ، کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی .

13. نظارت و کنترل بر نحوة ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت .

14. کنترل و نظارت بر نحوة انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان .

15. نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی.

16. نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده .

 

17. نظارت بر نحوة پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی و سیستم بهبود کیفیت (ایزو ) .

18. نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در استان جهت پیش بینی در بودجه سالانه .

19. نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران خاص استان .

20. نظارت بر نحوة برنامه ریزی جهت هماهنگی بین کمیته های فنی و علمی بیماران خاص .

21. نظارت بر نحوة رسیدگی به درخواستهای متقا ضیا ن اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها .

 

22. نظارت بر نحوة تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاها و تعیین صلاحیت فنی و تخصصی پرسنل و برگزاری کمیسیون ماده 20.

23. نظارت بر نحوة هماهنگی و برگزاری جلسات تعامل بین بیمه ها و معاونت درمان در رابطه با موسسات درمانی .

24. نظارت بر نحوة کنترل مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی .

25. نظارت بر نحوة الو یت بندی و نیاز سنجی درخواستهای بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی.

 

26. نظارت بر نحوة بررسی و تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحت پوشش دانشگاه .

27. نظارت بر نحوة کنترل آزمایشگاه مرجع (مرکزی ) .

28. نظارت بر نحوة کارشناسی جهت راه اندازی و احداث پایگاه ها در سطح استان .

 

29. نظارت بر نحوة تهیه بر نامه های آمو زشی جهت امداد گران و تکنیسینهای اورژانس 115 استان .

30. نظارت بر نحوة ایجاد هماهنگی مدیریت های حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

 

31. نظارت بر نحوة کنترل سیستم مدیریت حوادث استان