پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی                  
سمت                               
وحیده اسدپور
کارشناس واحد مامایی
اقدس هادی پور
کارشناس واحد مامایی

 

 

 

  

  رسالت واحدمامایی :

 ارتقای سطح سلامت مادران ونوزادان وکاهش مرگ ومیر ومعلولیت مادران ونوزادان دراستان

 

 شرح وظائف کارشناس مسئول واحد مامایی ستاد معاونت درمان

1-   بازدید و نظارت از مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها وکنترل کمی وکیفی خدمات مامایی براساس استانداردهای تعیین شده با هدف ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مامایی وارائه راه حلهای مناسب جهت رفع مسائل و مشکلات درمانی مامایی و بررسی آن و انعکاس به مقام ذیربط

2-     نظارت وکنترل خدمات مامایی در دفاتر کارمامایی

3-     برآوردنیروی مامایی مورد نیاز بیمارستانها وهماهنگی با معاونت پشتیبانی جهت تامین نیروی مامایی مورد نیاز

4-     بررسی نیازهای آموزشی پرسنل مامایی ،اخذ مجوز لازم وبرگزاری کلاسهای آموزشی موردنیاز

5-     رسیدگی به شکایات فنی و اداری و پرسنل مامایی واعلام نظر کارشناسی

6-     بازدیدوتاییدیه محل دفاترکارماماها قبل از دریافت مجوز فعالیت

7-   جمع آوری اطلاعات و آمار پرسنل وعملکردمامایی وبررسی وتجزیه وتحلیل آنها وانجام اقدامات لازم جهت استانداردسازی شاخصها

8-      نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت متبوع در رابطه با امور مامایی

9-      ابلاغ و پیگیری برنامه های ارائه شده از طرف اداره مامایی و ارسال گزارش عملکرد به وزارت متبوع

10-  برآورد تجهیزات مورد نیاز بلوک های زایمان بیمارستانها وپیگیری جهت خرید تجهیزات مورد نیاز

11-  اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت مرگ مادربارداردانشگاه (جمع آوری اطلاعات ،پرسشگری ،تشکیل کمیته ،پیگیری مصوبات و......)

12-  اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت مرگ پریناتال دانشگاه (ارائه آموزشهای لازم ،جمع آوری اطلاعات بیمارستانها ،ورودبه نرم افزار،تجزیه وتحلیل آماری ،تشکیل کمیته دانشگاهی وپیگیری مصوبات و...... )

13-  اجرای برنامه کشوری احیای نوزاددانشگاه (ارائه آموزشهای لازم ،جمع آوری اطلاعات بیمارستانها، تشکیل کمیته دانشگاهی  ،پیگیری مصوبات و......)

14-  اجرای برنامه کشوری سطح بندی خدمات پریناتال دانشگاه 

15-  اجرای برنامه کشوری مراقبت ازنوزادسالم (ارائه آموزشهای لازم ،نظارت براجرای دستورالعمل وزارتی )

16- اجرای برنامه کشوری مراقبت آغوشی مادرونوزاد (ارائه آموزشهای لازم ،پیگیری جهت تامین تجهیزات مورد نیاز ونظارت جهت اجرای برنامه براساس دستورالعمل وزارتی )

17- اجرای برنامه کشوری بیمارستانهای دوستدار مادر (ارائه آموزشهای لازم، انجام اقدامات لازم به منظورتامین تجهیزات موردنیاز ونظارت جهت برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان وهمچنین ارائه روشهای زایمان بدون درد ، کاهش مداخلات غیرضروری و........)