دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف

 

 

        نام ونام خانوادگی                      مدرک                         سمت                  
قاسم قلم فرسا دکترای ایمنولوژی مدیر امور آزمایشگاه
هاشم احمدی فوق لیسانس میکروبیولوژی کارشناس آزمایشگاه
البرزجهانگیری فوق لیسانس میکروبیولوژی کارشناس مسئول آزمایشگاه
اله کرم غلامی فوق لیسانس میکروبیولوژی کارشناس آزمایشگاه

 

 

رسالت اداره امور آزمایشگاهها:

حفظ و ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی


اهداف:

 ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق فرایند نگری آموزش

سهولت دسترسی به خدمات آزمایشگاهی برای آحاد افراد جامعه
 توسعه فعالیت های آزمایشگاه رفرانس دانشگاه.
 توسعه و ارتقاء عملکرد اداره امورآزمایشگاهها

 

شرح وظایف:

نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها، درمانگاهها ،و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی.
2) نظارت بر حسن اجراء مقررات و ضوابط ، بازرسی و کنترل آزمایشگاههای تشخیص طبی
3) نظارت و مسئولیت حسن اجرای استانداردهای موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق با یافته های جدید علمی و رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه.
4) برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهی از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تشخیصی- تعداد پرسنل- دارا بودن فضای قابل قبول- کیفیت وسائل و ملزومات و کیت ها و معرف های شیمیائی و تدوین و تنظیم و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاهها.
5) بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف بیماران – پزشکان – موسسات دولتی و خصوصی – پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه ها و تعرفه های قانونی در آزمایشگاهها.
6) بررسی کنترل کیفی از طریق اعزام کارشناس و بازرسی و یا حضور مسئول فنی در اداره امور آزمایشگاهها جهت تبادل نظر و راهنمائیهای لازم .
7) همکاری با اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع
8) تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاهها به صورت کارگاهی یا جلسات در اداره امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع سلامت.
9) برگزاری بازآموزی و کنفرانس های علمی و تحقیقی با همکاری اساتید، محققین ، و مراکز علمی و پژوهشی.
10) راهنمائی و آموزش لازم برای استفاده از امکانات کنترل کیفی داخلی و خارجی در جهت مطلوب نمودن هر چه بیشتر نتایج آزمایشات.

11) رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به درخواستهای متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه و برگزاری کمیسیون ماده 20دانشگاه و صدور برگه صلاحیت و پروانه مسئول فنی و تاسیس مطابق با ضوابط و استانداردهای اعلام شده.
12) تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاهها.
13) ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها اعم از دولتی و خصوصی بصورت گروهی و تنظیم فرم مربوطه و امتیاز بندی.
14) بازرسی و ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها و رفع نارسائی هایی از لحاظ رعایت و مقررات و شرایط فنی و تخصصی و رسیدگی به تخلفات و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام پزشکی.
15) شناسایی کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای خصوصی و دولتی و وارد کردن اطلاعات دموگرافیک آنها در سایت آزمایشگاه مرجع سلامت.
16) تعیین محل خدمت هرگونه پرسنل آزمایشگاه ( انتقالی ، استخدامی و طرحی).
17) مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط منطبق با استانداردهای مصوب.
18) برنامه ریزی و تصمیم گیری نسبت به توزیع صحیح تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به سطح پذیرش ، نوع تخصص ، فضا و امکانات و نیز وجود پرسنل فنی و کافی و ارائه مشاوره های خرید تجهیزات به اداره تجهیزات دانشگاه.
19) نظارت برکنترل کیفی و کمی کیتها و تجهیزات واحدهای تابعه و پی گیری شکایات آزمایشگاهها از شرکت های تولید کننده و توزیع کننده.
20) نظارت بر آزمایشگاه مرجع دانشگاه

وظایف آزمایشگاه مرجع (رفرانس) دانشگاه:

1- همکاری در استقرار نظام تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی تحت پوشش
الف. سنجش مهارت حرفه ای آزمایشگاههای تشخیص طبی از طریق ارزیابی نتایج برنامه ارزیابی کیفیت برون آزمایشگاهی
ب. آموزش و برگزاری کارگاهها ، دوره های آموزشی ، بازآموزی بر اساس برنامه ارائه شده از سوی گروه آموزش و بنا برنیاز استان و پی گیری اثر بخشی آموزشی
ج. پایش کیفیت فراورده ها و تجهیزات آزمایشگاهی و رسیدگی به شکایات در این راستا
د. نظارت بر نحوه اجرا استانداردهای آزمایشگاهی
2- راهبری خدمات آزمایشگاهی مرتبط با برنامه های کشوری مرکز مدیریت بیماریها و ارائه خدمات تشخیصی در همه گیری ، شرایط بحران بنا بر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
3- آموزش ، نظارت بر اجرای صحیح اصول ایمنی – زیستی در آزمایشگاههای تحت پوشش
4- ارائه مشاوره علمی به آزمایشگاهها
5- کسب توانمندی در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی در شرایط خاص
6- ارائه اطلاعات به مراجع ذیربط
7- همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی