پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

شرح وظایف پست سازمانی پرستار تریاژ

شرح وظایف پست سازمانی پرستار تریاژ

C.P.R شرح وظایف پرستار 

                                                                   

C.P.R 1-اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق

C.P.R 2-اطمینان از کفایت داروها وسرم های اتاق

3-تحویل سریع و بدون وقفه بیمار بحرانی و بد حال

4-بررسی راه هوایی بیمار و اطمینان از برقراری راه هوایی مناسب

5-بررسی نبض محیطی

6-بررسی سطح هوشیاری بیمار

 

شرح وظایف پست سازمانی پرستار تریاژ

علاوه بر وظایف عمومی وظایف تخصص پرستار تریاژ در بخحش اورزانس با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرایند پرستاری و استناندارد های خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد :

1-ارزیابی سریع واولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مدد جویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده .

2-ارزیابی سیستمیک وسریع (ثانویه )بیماران از سر تا پا  برای شناسایی کلیه آسیب ها  احتمالی

3-ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار

4-براوردن نیازهای  فوری مدد جو

5-قرار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز

6-بررسی مجدد ومتناوب بیماران

7-تکمیل فرم بررسی تر یاژ

8-بررسی ارتباط مناسب و موثر با خانواده  مدد جویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مدد جویان به آنها

9-اطلاع به پزشک جهت ویزیت مدد جو

10-راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری