دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظايف:

1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
2. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
.
3.سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
.
4.تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
.
5.صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط
.
6. نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
.
7. شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
.
8. انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
.
9. تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن
.
10. انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد
كارگزيني
.
11. تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و
.... .
12. برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي
13. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
14. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
15.اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
16.تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17. نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
18. نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه
19. همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
20. نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
21. نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد
22. نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان
23.انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق
.