دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

تعاریف واصطلاحات واحد آمار و مدارک پزشکی

تعاریف واصطلاحات واحد آمار و مدارک پزشکی

 

اصطلاحات بيمارستاني

مراكز آموزشي و درماني :
واحدی است که وظایف درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه با مشارکت اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشکده های تابعه با اولویت آموزشی دانشجویان در آن انجام می گیرد.

- تخت بيمارستاني ( Hospital bed) :
عبارت است از تختي كه براي استراحت بيمار در طول 24 ساعت بستري بيمار فراهم آيد .

- تخت مصوب :
Bed copacity, Bed constructed, Bed licenced عبارت است از تخت هاي رسمي و مصوب كه بصورت ثابت و در جريان اخذ مجوز بهره برداري بيمارستان تعيين و ابلاغ مي گردد .

- تخت فعال ( Available Bed):
عبارت است از تختي كه آماده براي پذيرش بيمار است بطوريكه با دسترسي بيمار به تخت بيمارستاني به لحاظ وجود آمادگي و امكانات تخصصي ، تجهيزات و نيروي انساني ، امكان تشخيص بيماري ، درمان و اعاده سلامت بيمار تحقق مي يابد .

- ضريب اشغال Inpatient Bed Occupancy Rate تخت :
عبارت است از ميزان تخت هاي اشغال شده كه به صورت نسبي از تخت روز به تخت روز فعال در يك دوره معين اطلاق مي شود كه با ضرب آن در عدد 100 درصد اشغال تخت روزانه به دست مي آيد . الف ) فرمول محاسبه ضريب اشغال تخت روزانه 100Ð سرشماري بيماران بستري در يك روز تخت فعال آن روز ب ) فرمول محاسبه ضريب اشغال يك دوره يا يكسال 100Ð سرشماري بيماران بستري در يك دوره يا يكسال تخت فعال كل يك دوره يا يكسال

- چرخش اشغال تخت :Bed turnover rate
عبارت است از تعداد دفعاتي كه بيماران از يك تخت بيمارستاني در يك دوره معين استفاده مي كنند اين ميزان تعداد اشغال و يا خالي شدن تخت را در يك دوره معين نشان مي دهد . الف ) فرمول محاسبه چرخش اشغال تخت ميزان اشغال تخت و يا تعداد ترخيص ها در يك دوره معين ميانگين تخت فعال در همان دوره ب ) فرمول محاسبه ميزان وقفه در چرخش اشغال تخت تعداد تخت فعال (آماده روز ) – تخت روز اشغالي تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان

- ميانگين مدت اقامت : Total length of stay
عبارت است از ميانگين مدت بستري يا اقــامت بيماران مرخص شده از بيمارستان در يك دوره معين مي باشد . فرمول محاسبه : كل مدت اقامت يا تخت روزانه اشغالي كل مرخص شدگان (شامل فوت شدگان )

- بيمار بستري : Inpatient
بيمار بستري كسي است كه به عنوان بزرگسال يا خردسال در بيمارستان پذيرفته مي شود و تختي را به منظور بررسي ، تشخيص يا درمان اشغال مي كند .

- بيمار سرپائي : Outpatient
فردي است كه از خدمات درماني و تشخيصي بخش سرپائي بيمارستان استفاده مي كند ولي تخت بيمارستاني مشخصي را اشغال نمي كند

- پذيرش در بيمارستان : Admission
به پذيرفتن فرد به عنوان بيمار بستري از سوي بيمارستان اطلاق مي شود .

- ترخيص از بيمارستان : Discharge

به پايان دوره مراقبت بيمار در بيمارستاني كه در آن پذيرفته شده است اطلاق مي گردد كه ممكن است بيمار بعد از ترخيص به خانه خود برود يا به موسسه ، مركز بيمارستاني ديگر منتقل شود و يا فوت نمايد .