اهداف و راهبردهای آموزش منابع انسانی

1- ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه های توانمند سازی و توسعه کارمندان با اهداف راهبردی موسسه

2- ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرایند آموزش به عنوان رویکرد فرایندی تعاملی

3- ایجاد تناسب بین برنامه ها و فرصت های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزشهای غیر ضروری

4- ایجاد انگیزه برای خودسازی و رشد معنوی ، مهارتی ؛ دانشی و مادی کارمندان

5- ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش

6- افزایش اثر بخشی برنامه ها، دوره ها و فرصتهای اموزشی و یادگیری در سطوح مختلف

7- استفاده از منابع و ظرفیتهای درون و برون سازمانی در تعیین و تامین خدمات آموزشی

8- کاربرد استانداردهای ملی و بین المللی در مدیریت و راهبری فرایند آموزش

9- استفاده از رویکردها ، مدل ها ، روش ها،و فناوری نوین مدیریت برای اجرا و ارزشیابی آموزش

10- تمرکز بر رویکرد آموزش های کوتاه مدت و کاربردی و بازنگری ادواری آن

11- نظارت و ارزشیابی مستمر  فرایند آموزش کارکنان

12- ارتقاء بهره وری آموزش و افزایش بازگشت سرمایه 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:16
بازديد اين صفحه:3457
تعداد کل بازديد:566703

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230