سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

جزئیات خبر

میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی


 

بهداشت

 درمان

آموزش

research

سایت خدمات دانشگاه

خدمات بهداشت خدمات درمان خدمات آموزش خدمات پژوهشی خدمات ستاد دانشگاه

 

میز خدمت حضوری در دانشگاه


پیگیری مکاتبات در حوزه ریاست دانشگاه

اعتراضات نسبت به آزمون ها

اعتراض نسبت به مناقصات و مزایدات

تعهدات محضری دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی